แบบทดสอบการอ่านตีความ แปลความและขยายความ

10  I  By Amarit
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบการอ่านตีความ  แปลความและขยายความ
ให้เลือคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  ข้อใดไม่ใช่หลักการอ่านตีความ
1.
2.
3.
4.
2.  2.  อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2-3                                                 “ไม่มีใครไม่เคยไม่ผิดพลาด             ไม่มีใครไม่เคยขลาดมาแต่ต้น                                 เมื่อมีเมฆย่อมมีความมืดมน                             หลังพายุผ่านพ้นจึงสร่างซา“เมื่อมีเมฆย่อมมีความมืดมน”   มีความหมายว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  3.  จากข้อความในข้อ 2. ตีความด้านน้ำเสียงได้ว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  4.                             “ชีวิตวนเวียนวันผันผ่านพบ             กว่าดินกลบร่างลับชีพดับสูญ                 คนละคนปนเกลศเหตุมั่วมูล                             จะคิดพูนเพิ่มกุศลดูหม่นมัว”         น้ำเสียงของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้นตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  5.  เพราะเหตุใดพระวิกรมาทิตย์จึงหลงกลเวตาลเผลอตอบคำถามที่เวตาลยั่วให้ตอบทุกครั้ง
1.
2.
3.
4.
6.  6.  “ส่วนพระราชานั้น  ใครบ้างนึกว่าจะได้ปัญญาจากพระราชา  ใครบ้างไปหาพระราชาใน ขณะที่ต้องการพบผู้เฉลียวฉลาด  ส่วนตัวข้าพเจ้า (เวตาล)  นี้พิศวงว่า  พระองค์ผู้ทรงนามว่า วิกรมาทิตย์  เป็นพระราชาผู้ประกอบด้วยปัญญายิ่งมหากษัตริย์ทั้งปวง  พระองค์จะตัดสิน ได้บ้างกระมังว่า  นางนั้นควรเป็นของชายคนไหนโดยทางที่ชอบ”   จากข้อความข้างต้น สะท้อนลักษณะพิเศษของผู้พูดในด้านใดเด่นชัดที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  7.  “ถ้าเราได้เห็นนางอีก  เราคงจะกล่าวว่า  นี่คือรูปที่ชายหลงใหล  สิ่งนี้มิใช่อื่นไกล  คือ ตะกร้าซึ่งมีหนังหุ้มภายนอก  ข้างในคือกระดูกเลือดเนื้อ  แลสิ่งโสโครกทั้งหลายเท่านั้น”  ความคิดของชายหนุ่มคนนี้สอดคล้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  8.  “ความโง่ของข้าพเจ้าทะลุแล้ว  แต่พระองค์นั้นยัง”   เวตาลกล่าวข้อความนี้ด้วยเจตนา อย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  9.  ข้อใดใช้ภาพพจน์ ต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
10.  10.  คำประพันธ์ต่อไปนี้แปลความได้ว่าอย่างไร                                                 จะหามณีรัตน์                       รุจิเลศก็อาจหา                                 เพราะมีวณิชค้า                                    และดนูก็มั่งมี                                 ก็แต่จะหาซึ่ง                                        ภรรยาและมิตรดี                                 อทรัพยมากมี                                        ก็บ่ได้ประดุจใจ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.