Take Another Quiz

แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

50
แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ห้ครบ  50 ข้อ แล้วพิมพ์หรือนำส่งวุฒิบ ตรที่ครูผู้สอน

Questions and Answers
  • 1. 
    ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
    • A. 

      ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์

    • B. 

      ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ

    • C. 

      ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย

    • D. 

      ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • 2. 
    เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
    • A. 

      ตามสบาย

    • B. 

      ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ

    • C. 

      ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้

    • D. 

      ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

  • 3. 
    ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
    • A. 

      ฮอร์โมน

    • B. 

      พลังทางเพศ

    • C. 

      การเจริญเติบโต

    • D. 

      อารมณ์ทางเพศ

  • 4. 
    ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
    • A. 

      ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...

    • B. 

      ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...

    • C. 

      ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...

    • D. 

      ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...

  • 5. 
    วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
    • A. 

      วัยรุ่น

    • B. 

      วัยเด็ก

    • C. 

      วัยผู้ใหญ่

    • D. 

      แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล

  • 6. 
    บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
    • A. 

      วัยชรา

    • B. 

      วัยสูงอายุ

    • C. 

      วัยเกษียณอายุ

    • D. 

      วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

  • 7. 
    การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
    • A. 

      ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง

    • B. 

      เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง

    • C. 

      เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

    • D. 

      เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต

  • 8. 
    การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
    • A. 

      ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง

    • B. 

      ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

    • C. 

      ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง

    • D. 

      ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง

  • 9. 
    อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
    • A. 

      เช้า

    • B. 

      เย็น

    • C. 

      กลางวัน

    • D. 

      กลางคืน

  • 10. 
    คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
    • A. 

      วัยรุ่น

    • B. 

      วัยเด็กตอนปลาย

    • C. 

      วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

    • D. 

      วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

  • 11. 
    วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
    • A. 

      ๑๔ - ๑๖ ปี

    • B. 

      ๑๕ - ๑๗ ปี

    • C. 

      ๑๗ - ๒๐ ปี

    • D. 

      ๒๐ - ๒๕ ปี

  • 12. 
    เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
    • A. 

      ๒๑ เซนติเมตร

    • B. 

      ๒๔ เซนติเมตร

    • C. 

      ๒๗ เซนติเมตร

    • D. 

      ๓๐ เซนติเมตร

  • 13. 
    การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
    • A. 

      ฮอร์โมนเพศ

    • B. 

      การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

    • C. 

      สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

    • D. 

      พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น

  • 14. 
    ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
    • A. 

      ไอที

    • B. 

      อารมณ์

    • C. 

      ผู้ใหญ่

    • D. 

      สารเสพติด

  • 15. 
    ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
    • A. 

      เพื่อน

    • B. 

      ตำรวจ

    • C. 

      ตัวของวัยรุ่นเอง

    • D. 

      พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

  • 16. 
    ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
    • A. 

      สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

    • B. 

      สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

    • C. 

      สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

    • D. 

      สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ

  • 17. 
    ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
    • A. 

      ไม่เป็นลูกผู้หญิง

    • B. 

      ไม่รักนวลสงวนตัว

    • C. 

      ไม่มีความเป็นกุลสตรี

    • D. 

      ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี

  • 18. 
    ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
    • A. 

      ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง

    • B. 

      ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย

    • C. 

      ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน

    • D. 

      ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี

  • 19. 
    ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
    • A. 

      วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน

    • B. 

      วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร

    • C. 

      วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

    • D. 

      วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว

  • 20. 
    ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
    • A. 

      ถุงยางอนามัย

    • B. 

      ยาฉีดคุมกำเนิด

    • C. 

      ยาเม็ดคุมกำเนิด

    • D. 

      ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

  • 21. 
    การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
    • A. 

      มีอันตราย อาจเสียชีวิตได้

    • B. 

      มีอันตราย มักทำแบบผิดกฎหมาย

    • C. 

      ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์

    • D. 

      ไม่มีอันตราย เพราะเครื่องมือทำแท้งในปัจจุบันมีความทันสมัย

  • 22. 
    กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน
    • A. 

      ๔ ขั้นตอน

    • B. 

      ๕ ขั้นตอน

    • C. 

      ๖ ขั้นตอน

    • D. 

      ๗ ขั้นตอน

  • 23. 
    เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด
    • A. 

      การประเมินผลการตัดสินใจ

    • B. 

      การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

    • C. 

      การประเมินข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

    • D. 

      การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก

  • 24. 
    วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด
    • A. 

      การปิดกั้นโอกาส

    • B. 

      การปิดกั้นอารมณ์

    • C. 

      การเจรจาต่อรอง

    • D. 

      การใช้ถุงยางอนามัย

  • 25. 
    การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด
    • A. 

      สถาบันครอบครัว

    • B. 

      ความเชื่อทางเพศที่ผิด

    • C. 

      การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ

    • D. 

      การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น

  • 26. 
    การที่เด็กหญิงอายุยังน้อยตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรจะพบกับปัญหาใดมากที่สุด
    • A. 

      การตายของแม่

    • B. 

      การตายของทารก

    • C. 

      กระดูกเชิงกรานเล็ก

    • D. 

      ระยะเวลาการคลอดจะใช้เวลานาน

  • 27. 
    ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้คนรักสัมผัสร่างกายมากเกินไป จัดเข้ากับข้อใด
    • A. 

      รู้จักการคุมกำเนิด

    • B. 

      รู้จักทักษะการปฏิเสธ

    • C. 

      รู้จักทักษะการต่อรอง

    • D. 

      ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว

  • 28. 
    ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด
    • A. 

      อาหาร

    • B. 

      การออกกำลังกาย

    • C. 

      พฤติกรรมสุขภาพ

    • D. 

      สภาพสิ่งแวดล้อม

  • 29. 
    ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้คือข้อใด
    • A. 

      รู้บ่อเกิดของโรค

    • B. 

      พฤติกรรมการป้องกัน

    • C. 

      การรณรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพของตนเอง

    • D. 

      การออกกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

  • 30. 
    ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันโรค
    • A. 

      ภาวะของความสุข

    • B. 

      ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

    • C. 

      มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

    • D. 

      การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

  • 31. 
    ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
    • A. 

      สิ่งแวดล้อมบนถนน

    • B. 

      สิ่งแวดล้อมในชุมชน

    • C. 

      สิ่งแวดล้อมนอกที่ทำงาน

    • D. 

      สิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน

  • 32. 
    มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด
    • A. 

      มลพิษทางดิน

    • B. 

      มลพิษทางน้ำ

    • C. 

      มลพิษทางอากาศ

    • D. 

      มลพิษในวงจรอาหาร

  • 33. 
    ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค
    • A. 

      การใช้เทคโนโลยีสะอาด

    • B. 

      การควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO ๑๔๐๐๐

    • C. 

      การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

    • D. 

      การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

  • 34. 
    โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร
    • A. 

      โรคติด และโรคไม่ติด

    • B. 

      โรคมีตัว และโรคไม่มีตัว

    • C. 

      โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ

    • D. 

      โรคร้ายแรง และโรคไม่ร้ายแรง

  • 35. 
    โรคใดจัดเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
    • A. 

      โรคเบาหวาน

    • B. 

      โรคไข้หวัดนก

    • C. 

      โรคพิษสุนัขบ้า

    • D. 

      โรคอหิวาตกโรค

  • 36. 
    วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันโรคใด
    • A. 

      ไอกรน

    • B. 

      วัณโรค

    • C. 

      โปลิโอ

    • D. 

      บาดทะยัก

  • 37. 
    นิ้วคู่ใดที่ใช้ในการนวดด้วยตนเองได้น้อยที่สุด
    • A. 

      นิ้วชี้และนิ้วก้อย

    • B. 

      นิ้วนางและนิ้วก้อย

    • C. 

      นิ้วกลางและนิ้วก้อย

    • D. 

      นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนาง

  • 38. 
    ถ้าปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบ เมื่อกดบริเวณใดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก
    • A. 

      หน้าท้องส่วนล่างด้านขวา

    • B. 

      หน้าท้องส่วนล่างด้านซ้าย

    • C. 

      ชายโครงส่วนล่างด้านขวา

    • D. 

      ชายโครงส่วนล่างด้านซ้าย

  • 39. 
    ถ้าถูกสุนัขจรจัดกัด เบื้องต้นควรปฏิบัติอย่างไร
    • A. 

      ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล

    • B. 

      รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษา

    • C. 

      ตีสุนัขให้ตายเพื่อนำซากสุนัขไปให้แพทย์ตรวจ

    • D. 

      รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วใส่ยาสำหรับแผลสด

  • 40. 
    โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับอำเภอจะต้องมีเตียงเท่าใด
    • A. 

      ๑๒๐ เตียง

    • B. 

      ๑๓๐ เตียง

    • C. 

      ๑๔๐ เตียง

    • D. 

      ๑๕๐ เตียง

  • 41. 
    ศูนย์สุขภาพชุมชนมีขีดความสามารถให้บริการอยู่ในระดับใด
    • A. 

      ระดับ ๑

    • B. 

      ระดับ ๑ - ๒

    • C. 

      ระดับ ๒ - ๓

    • D. 

      ระดับ ๓

  • 42. 
    การที่รัฐบาลมีโครงการหลักประกันสุขภาพให้แกประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไร
    • A. 

      แพทย์เอาใจใส่ดูแลดีขึ้น

    • B. 

      ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา

    • C. 

      มีการจ่ายยารักษาโรคที่มีคุณภาพดีขึ้น

    • D. 

      มีการบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย และใช้ได้ทุกโรงพยาบาล

  • 43. 
    ความหมายของผู้บริโภคข้อใดครอบคลุมชัดเจนที่สุด
    • A. 

      บุคคลทุกคน

    • B. 

      คนที่กินและใช้

    • C. 

      คนที่มีรายได้เป็นของตนเอง

    • D. 

      คนที่รู้จักสิทธิของผู้บริโภค

  • 44. 
    อาหารกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ห้ามใส่สีผสมอาหาร
    • A. 

      กะปิ แหนม ลูกชิ้น

    • B. 

      กุนเชียง ทอดมัน ผักดอง

    • C. 

      ไอศกรีม น้ำหวาน น้ำปลา

    • D. 

      ข้าวเกรียบ ผลไม้สด ผลไม้ดอง

  • 45. 
    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีขึ้นเมื่อใด
    • A. 

      พ.ศ. ๒๕๑๖

    • B. 

      พ.ศ. ๒๕๑๘

    • C. 

      พ.ศ. ๒๕๒๐

    • D. 

      พ.ศ. ๒๕๒๒

  • 46. 
    อาหารที่มีนมแม่ ข้าวบด เนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด เพิ่มผักสุกบดเป็นอาหารแทนนม ๑ มื้อ มีผลไม้สุกนิ่มๆ เป็นอาหารว่าง ๑ มื้อ คืออาหารของเด็กทารกที่มีอายุกี่เดือน
    • A. 

      ๕ เดือน

    • B. 

      ๖ เดือน

    • C. 

      ๗ เดือน

    • D. 

      ๘ เดือน

  • 47. 
    แม่ที่อยู่ในระยะให้นมบุตรควรบริโภคอาหารจำพวกใดเพิ่มเติม
    • A. 

      ตับ นม เนย ถั่วแดง

    • B. 

      ข้าวซ้อมมือ ไข่แดง ถั่วลิสงคั่ว

    • C. 

      นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้

    • D. 

      ข้าวสาลีไม่ขัดขาว จมูกข้าว ผักใบเขียว

  • 48. 
    น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น
    • A. 

      ๑๔๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

    • B. 

      ๑๖๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

    • C. 

      ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

    • D. 

      ๒๐๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • 49. 
    ข้อใดคืออาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
    • A. 

      นมเปรี้ยว และน้ำแข็ง

    • B. 

      น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา

    • C. 

      ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

    • D. 

      แป้งข้าวกล้อง อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก

  • 50. 
    เลขสารบบอาหาร หมายเลข (อ.ย.) จะต้องมีกี่ตัว
    • A. 

      ๗ ตัว

    • B. 

      ๙ ตัว

    • C. 

      ๑๑ ตัว

    • D. 

      ๑๓ ตัว