ข้อสอบสุขศึกษา ม. 3

40 Questions  I  By Krooberm on September 29, 2009
1. ใส่ ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ (โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่ นาย สางสาว เด็กชาย เด็กหญิง) 2.ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบ อย่างตั้งใจ และยึดมั่นในคุณธรรมด้าน วามซื่อสัตย์

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ขณะเดินทาง วิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด  
A.
B.
C.
D.
2.  ชนิดของความรุนแรงในข้อใดที่พบว่าเป็นปัญหาสังคมมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
3.  วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด ข้อใดเหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.
4.  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมักก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร
A.
B.
C.
D.
5.  มลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองมักมาจากสาเหตุใด
A.
B.
C.
D.
6.  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยข้อใดเกิดขึ้นหลังจากข้ออื่น
A.
B.
C.
D.
7.  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง มีน้ำตาลมาก ในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อสุขภาพใน     วัยผู้ใหญ่หรือไม่ เพราะอะไร
A.
B.
C.
D.
8.  นพดล เป็นเพื่อนกับ สามารถ ซึ่งครอบครัวแตกแยก สามารถได้รับการชักชวนจาก ปรีชา ซึ่งเป็นขาโจ๋ในท้องที่นั้นให้เสพยาบ้า เพื่อบำบัดปมด้อย และเป็นเด็กเดินยาเพื่อหาเงินมาโรงเรียนและซื้อโทรศัพท์มือถือ หากนักเรียนเป็น นพดล นักเรียนจะเลือกทำในข้อใด
A.
B.
C.
D.
9.  มนุษยสัมพันธ์ของมนุษย์จะมีจุดเริ่มต้นที่ใด
A.
B.
C.
D.
10.  ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากความอ้วนมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
11.  คนวัยสูงอายุมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน เพราะสาเหตุใด
A.
B.
C.
D.
12.  การทำร้ายตนเองจัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่
A.
B.
C.
D.
13.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นชายและหญิงในข้อใดที่ตรงกัน  
A.
B.
C.
D.
14.  วงจรแห่งความไม่ประมาทประกอบด้วยอะไรบ้าง  
A.
B.
C.
D.
15.  ข้อใดเป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.
16.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์มีกี่ประการ อะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
17.  โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
A.
B.
C.
D.
18.  ผู้สูงอายุมักมีกระดูกที่บางและเปราะง่าย เนื่องจากสาเหตุข้อใด
A.
B.
C.
D.
19.  ทักษะในการเตือนเพื่อนข้อใดมีความสำคัญที่สุด  
A.
B.
C.
D.
20.  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมข้อใดเสี่ยงมากที่สุด  
A.
B.
C.
D.
21.  บุคคลอายุต่ำกว่ากี่ปี ถ้าดื่มสุราจะมีความผิดตามกฎหมายกำหนด
A.
B.
C.
D.
22.  อาการของโรคความดันโลหิตสูงมักแสดงออกมาอย่างไร
A.
B.
C.
D.
23.  กิจกรรมใดที่วัยรุ่นควรปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
A.
B.
C.
D.
24.  ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรงดอาหารข้อใด         
A.
B.
C.
D.
25.  บุคคลใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในวัยทอง
A.
B.
C.
D.
26.  บุคคลในวัยเจริญพันธุ์จะมีอายุอยู่ในช่วงใด  
A.
B.
C.
D.
27.  องค์ประกอบของทักษะชีวิตข้อใดมีคุณค่าต่อคนมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
28.  การใช้เทคนิคเฉพาะในการผ่อนคลายความเครียดข้อใดเหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.
29.  ข้อใดเป็นความมุ่งหมายหลักของการสร้างสัมพันธภาพ
A.
B.
C.
D.
30.  สื่อชนิดใดที่มีส่วนทำให้เกิดอาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
31.  สถานการณ์ใดที่มีโอกาสเสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  
A.
B.
C.
D.
32.  ข้อใดเป็นความหมายของสัมพันธภาพ
A.
B.
C.
D.
33.  นักเรียนจะเลือกปฏบัติในข้อใดหากนักเรียนเป็นสื่อมวลชน
A.
B.
C.
D.
34.  ผลไม้ชนิดใดสามารถป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันได้  
A.
B.
C.
D.
35.  นักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งการใส่กระโปรงสั้นๆ รัดรูป เสื้อตัวเล็ก บางๆ รัดรูป ของนักศึกษา
A.
B.
C.
D.
36.  ตามหลักสากลผู้สูงอายุจะต้องมีอายุเท่าใดขึ้นไป
A.
B.
C.
D.
37.  การตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานมีประโยชน์อย่างไร
A.
B.
C.
D.
38.  พฤติกรรมใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินสูง
A.
B.
C.
D.
39.  ปัจจุบันสื่อโฆษณาชนิดใดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุด  
A.
B.
C.
D.
40.  อารมณ์ทางเพศของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสิ่งใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz