ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

10  I  By Tuewsobkruthai
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตา อัธยาศัย 2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
1 comment
2.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประเสงค์ เป้าหมาย หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใด
1.
2.
3.
4.
1 comment
5.  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้
1.
2.
3.
4.
8.  ใครำดรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
1.
2.
3.
4.
9.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีชื่อย่อว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
10.  คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top
Quiz Comments (2)
น่าจะมีหลายข้อกว่านี ้ค่ะ
ดีมากคับ
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz