ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

10  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตา อัธยาศัย 2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประเสงค์ เป้าหมาย หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใด
1.
2.
3.
4.
5.  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้
1.
2.
3.
4.
8.  ใครำดรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
1.
2.
3.
4.
9.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีชื่อย่อว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
10.  คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.