ชุด 191 ภาวะผู้นำ

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ชุด 191 ภาวะผู้นำ
ข้อสอบออนไลน์ ชุด 191 ภาวะผู้นำ  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ภาวะผู้นำ ตรงกับศัพท์ในข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  "ให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติและชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  Trait  Theories ตรงกับใครมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ตามทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำของ Kurt  Lewin’ s Studies ข้อใดตรงกับสมรรถนะ TEAM WORK
1.
2.
3.
4.
5.  ผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีควรปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  ตามทฤษฎี ภาวะผู้นำของ Blake  and  Mouton มีปัจจับตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ทฤษฎีภาวะผู้นำของ Blake  and  Mouton’s managerial Grid ข้อใดตรงกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ทฤษฎีตามสถานการณ์  (Situational or Contingency  Leadership)  
1.
2.
3.
4.
9.  " ครูโรงเรียนติวสอบดอทคอม เวลาทำงานจะต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคอยบอกและให้ความช่วยเหลือแทบทุกเรื่อง เพื่อความสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน " ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  " โครงการแก้มลิง " เข้ากับ ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป  (Transformational  Leadership Theories) ข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.