กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ

100  I  By Nikron
Please take the quiz to rate it.

กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ
กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ&n bsp; ใช้ในการเตรียมสอบสายครู ละผู้บริหาร

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 2545 เกี่ยวกับ เกิดจาก รธน.2540 มาตราใด , พระมหากษัตริย์ทรงลงประมาภิไธย , วันประกาศ , วันบังคับ , การจัดการศึกษาภาคบังคับ , เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย , คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ระดับการศึกษาในระบบ , องค์กรหลักในรูปของสภา , องค์กรวิชาชีพครู , ประธานกรรมการคุรุสภา , ตำแหน่งผู้บริหาร ตามพรบ.ครูฯ 2547 , จำนวน กคศ. , จำนวน อกคศ. ตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2546  ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2  พ.ศ.2545  ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547  ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551  ประกาศใช้เมื่อใ
1.
2.
3.
4.
7.  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
8.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มีกี่หมวดกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
9.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
10.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
1.
2.
3.
4.
11.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของรัฐธรรมนูญ 2540
1.
2.
3.
4.
12.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
13.  การศึกษาระดับใด ไม่ใช่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
14.  สมศ.  ย่อมาจาก
1.
2.
3.
4.
15.  ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตาม  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 547
1.
2.
3.
4.
18.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากกฎหมายใด มาตราใด
1.
2.
3.
4.
19.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
1.
2.
3.
4.
20.  คุณสมบัติกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ
1.
2.
3.
4.
21.  การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
1.
2.
3.
4.
22.  กฎกระทรวงแบ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกี่ส่วนราชการ
1.
2.
3.
4.
23.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศึกษาธิการ 2546
1.
2.
3.
4.
24.  กรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
1.
2.
3.
4.
25.  บุคคลในข้อใด ไม่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กพฐ.
1.
2.
3.
4.
26.  ในกรณี กพฐ.ว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการสรรหาภายในระยะเวลากี่วัน
1.
2.
3.
4.
27.  อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติไว้ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 มาตราใด
1.
2.
3.
4.
28.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
29.  ประธานกรรมการ/กรรมการใน กพฐ. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
30.  ข้อใดคือความหมายของ องค์กรเอกชน
1.
2.
3.
4.
31.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. มีจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
32.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. ต้องมีอายุตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
33.  กรรมการใน กพท. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องดำเนินการสรรหาภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
34.  มาตราใด ของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 บัญญัติให้ ปลัด ศธ , เลา กพฐ ,เลา อาชีวศึกษา , เลขา กอ. กระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและ สพท.และสถานศึกษาโดยตรง
1.
2.
3.
4.
35.  สถานศึกษาสังกัด สพฐ. บุคคลในข้อใดอาจประกาศกำหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานตามการกระจายอำนาจที่ได้รับมอบหมายได้
1.
2.
3.
4.
36.  การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาสังกัด สพฐ กำหนดเป็น
1.
2.
3.
4.
37.  มาตรา 54 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 ทำให้เกิด
1.
2.
3.
4.
38.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉบับที่ 2 2551 คือใคร
1.
2.
3.
4.
39.  ข้อใด ไม่เป็น คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
41.  รัฐธรรมนูญ 2550  บังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
42.  ครูชำนาญการ ในโรงเรียนขอท่านขอลาออกใครมีอำนาจอนุญาต
1.
2.
3.
4.
43.  ครูชำนาญการในโรงเรียนของท่าน ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไรในกรณีไม่มีตำแหน่งรองรับครูคนดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
44.  โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 120 คน ท่านสามารถเก็บรักษาเงินได้เท่าใด
1.
2.
3.
4.
45.  จากข้อ 44  ถ้ามีเงินเกินจำนวนดังกล่าวต้องนำฝากส่งที่ใด
1.
2.
3.
4.
46.  อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างของ ผอรร.  โดยวิธีพิเศษ ครั้งเดียว คือ
1.
2.
3.
4.
47.  กรณีมีเงินรายได้แผ่นดิน 10,001 บาท  ต้องนำส่งคลังภายใน
1.
2.
3.
4.
48.  ค่าจ้างจัดสวนเป็นเงิน 4,999 บาท
1.
2.
3.
4.
49.  ข้าราชการระดับใดสามารถเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบินชั้น Low cost
1.
2.
3.
4.
50.  ข้อใดคือความหมายของปีงบประมาณที่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
51.  ครูสายสนับสนุนการสอนมีทั้งหมดกี่เอก
1.
2.
3.
4.
5.
52.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 คือใคร
1.
2.
3.
4.
53.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดเขตพื้นที่จำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดเพิ่มขึ้นกี่เขต
1.
2.
3.
4.
54.  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
55.  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
56.  การประเมินผลการจัดการศึกษารอบ 2 โดย สมศ. ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของมาตรฐานประเมิน ผู้เรียน ครู ผุ้บริหาร ตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
57.  จากข้อ 56 ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของ ตังบ่งชี้ ตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
58.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2552
1.
2.
3.
4.
59.  คณะกรรมการการศึกษาในข้อใดมีปริมาณมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
60.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
61.  การประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
62.  ข้อใดต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกา
1.
2.
3.
4.
63.  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ม.39)
1.
2.
3.
4.
64.  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
1.
2.
3.
4.
65.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนข้อของหลักการจัดการศึกษา และการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
66.  ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
67.  ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
68.  Vision แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ
1.
2.
3.
4.
69.  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสเท่าใดในปี 2554
1.
2.
3.
4.
70.  หน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เผยใช้ใดในการป้องกันยุทธชะอำ-หัวหิน
1.
2.
3.
4.
71.  ศาลฎีกา ฯ พิพากษายกฟ้อง จำเลย คดีทุจริตกล้ายางจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
72.  พรทิวา” มอบนโยบายทูตพาณิชย์ 22ก.ย. ตั้งเป้าส่งออกปี 53 โต เท่าใด 
1.
2.
3.
4.
73.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กชายหม่อง ทองดี
1.
2.
3.
4.
74.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง 5 โรคแรกตามแผน 10 ที่สามารถควบคุมได้
1.
2.
3.
4.
75.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
76.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 อยู่ในปีงบประมาณใด และบังคับใช้อย่างไร
1.
2.
3.
4.
77.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การลงพระปรมาภิไธย วันประกาศ วันบังคับ จำนวนหมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
78.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544  วันประกาศ วันบังคับ มาตรา ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
79.  ใครไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
80.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
81.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดการประกาศ บังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ รักษาการ
1.
2.
3.
4.
82.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข 2551
1.
2.
3.
4.
83.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ
1.
2.
3.
4.
84.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2547 ในหัวข้อ วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ
1.
2.
3.
4.
85.  ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
1.
2.
3.
4.
86.  ข้อใด กล่าวถูกต้อง พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ในประเด็น วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา ผู้รับสนองฯเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และโทษของการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฉบับนี้
1.
2.
3.
4.
87.  ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรียงลำดับมาตราที่ว่าด้วยเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้องการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ , เน้นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง , การวัดและประเมินผล , เกิด สมศ , คุรุสภา , กคศ/อกคศ
1.
2.
3.
4.
88.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ยกเลิกกฎหมายในข้อใด
1.
2.
3.
4.
89.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจาก พรบ.ใด หมวดใด มาตราใด
1.
2.
3.
4.
90.  ผู้รับสนองฯ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  คือใคร
1.
2.
3.
4.
91.  คุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ
1.
2.
3.
4.
92.  คุณสมบัติคณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์ในการสอนและมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้ว
1.
2.
3.
4.
93.  เลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน คือใคร
1.
2.
3.
4.
94.  ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคือ
1.
2.
3.
4.
95.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
96.  ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร
1.
2.
3.
4.
97.  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
98.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
99.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีพฤติกรรมประพฤติผิดจรรยาบรรณให้วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
100.  ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูเป็นชาวต่างชาติต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วกี่ปี
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.