ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
4.  เด็ก ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีทั้งหมดกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
6.  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
7.  ใครไม่มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
8.  จากข้อ 8 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่าเท่าไร
1.
2.
3.
4.
9.  ใครมีอำนาจในการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
1.
2.
3.
4.
10.  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาใดตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
11.  ในการปฏิบัติงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามกฎหมายใด
1.
2.
3.
4.
12.  ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาใด
1.
2.
3.
4.
13.  ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด
1.
2.
3.
4.
14.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด
1.
2.
3.
4.
15.  ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545คือใคร
1.
2.
3.
4.
18.  เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาจาก กฎหมายใด กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี
1.
2.
3.
4.
19.  เด็กชายติวสอบ ใฝ่ดี เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษาใด
1.
2.
3.
4.
20.  ปีการศึกษา 2553 ที่จะมาถึง เด็กเกิดปีใด ที่ต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.