แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

60  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2
สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หมวดที่ 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือ
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
3.  “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้”  มาจากมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
4.  สถานประกอบการ มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
1.
2.
3.
4.
5.  การศึกษานอกระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
6.  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านใด
1.
2.
3.
4.
7.  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาให้ยึด เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก  กล่าวไว้ในมาตราใด แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
8.   ระดับการศึกษา ที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
1.
2.
3.
4.
9.  Home school จัดเป็นการศึกษารูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
10.   คณะกรรมการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนมีจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
11.  คณะกรรมการเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
1.
2.
3.
4.
12.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีนักเรียนเกิน 300 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษากี่คน
1.
2.
3.
4.
13.  คำว่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กล่าวอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
14.  รูปแบบการศึกษาใดที่  เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
15.  โรงเรียนจัดอยู่ในส่วนใด ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1.
2.
3.
4.
16.  ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง เลขาธิการ กพฐ.
1.
2.
3.
4.
17.  ผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ไม่ต่อแจ้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มีโทษอย่างไร
1.
2.
3.
4.
18.  การจัดระเบียบเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นกฎหมายใด
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผอ.ร.ร. ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1.
2.
3.
4.
20.  ใครมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
21.  เลขาธิการคุรุสภา  มีคุณสมบัติด้านอายุเท่าใด
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งใน คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
23.  ใครคือ ผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการคุรุสภา
1.
2.
3.
4.
25.  คุรุสภาต้องรายงานประจำปี เสนอต่อใคร
1.
2.
3.
4.
26.  ปัจจุบัน ใคร คือ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
27.  ผู้ที่ไปทำการสอนในสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษอย่างไร
1.
2.
3.
4.
28.  ผู้ที่ไปสมัครสอบบรรจุโดยใช้ใบอนุญาตที่หมดอายุ มีโทษอย่างไร
1.
2.
3.
4.
29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูชำนาญการ
1.
2.
3.
4.
30.  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
31.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในมาตราใด
1.
2.
3.
4.
32.  ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท หากครบกำหนด ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
33.  โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามมาตราใดแห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
1.
2.
3.
4.
34.  ผู้รักษาการ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ  พ.ศ.  2547  ปัจจุบัน คือ
1.
2.
3.
4.
35.  ใครเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
1.
2.
3.
4.
36.  ตำแหน่งข้าราชการครูตามมาตราที่  38  ( ข ) ( 3 ) พรบ.ครูฯ 2547 คือตำแหน่งใด
1.
2.
3.
4.
37.  ครูผู้ช่วย ขออนุญาต ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาทำการ ให้ขอนุญาตใคร
1.
2.
3.
4.
38.  ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ ลาป่วย 120 วัน สามารถเบิกเงินวิทยฐานะได้กี่วัน
1.
2.
3.
4.
39.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยกรณีครูผู้ช่วยกระทำผิดวินัยร้ายแรง ร่วมกับภารโรงโรงเรียนอื่น
1.
2.
3.
4.
40.  ข้าราชการครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ออกจากราชการกรณีใด ไม่ต้องบังคมทูลพระมหากษัตริย์
1.
2.
3.
4.
41.  โทษทางวินัยของข้าราชการครู มีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
42.  การคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ตาม พรบ.ครูฯ2547 มาตราใด
1.
2.
3.
4.
43.  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระกี่ปี           
1.
2.
3.
4.
44.  ปพ.๑ ป  หมายถึง
1.
2.
3.
4.
45.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดโรงเรียน เหตุพิเศษได้กี่วัน
1.
2.
3.
4.
46.  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
47.  กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ออกก่อนวาระ สรรหาใหม่ภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
48.  ข้อใด มีฐานะเป็นิติบุคคล
1.
2.
3.
4.
49.  นักการภารโรงของโรงเรียนลาป่วย 102 วัน ใครเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง
1.
2.
3.
4.
50.  ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.
2.
3.
4.
51.  ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นสุดเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
52.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราใด
1.
2.
3.
4.
53.  การกำหนดให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ให้ตราเป็นกฎหมายใด
1.
2.
3.
4.
54.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
55.  ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
56.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมอบอำนาจให้แก่ใคร
1.
2.
3.
4.
57.  เรื่องใดกำหนดไว้ในการมอบอำนาจ
1.
2.
3.
4.
58.  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ดังนั้น
1.
2.
3.
4.
59.  การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว โรงเรียนดำเนินการอย่างไรต่อไป
1.
2.
3.
4.
60.  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง รองผอ.สพท.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.