แบบทดสอบความรอบรู้ทั่วไป

60  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรอบรู้ทั่วไป
สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับขอสงวนลิขสิทธิ์แบบทดสอบ ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้ช่วงใด
1.
2.
3.
4.
2.              คำว่า “เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี” เป็นวัตถุประสงค์ข้อใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
3.        การเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
4.  เป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  อยู่แนวนโยบาย เรื่องใด
1.
2.
3.
4.
5.  คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยัดอดออม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง  เป็นเป้าหมายในแนวนโยบายเรื่องใด
1.
2.
3.
4.
6.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
7.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
8.   แผนฯใดที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
1.
2.
3.
4.
9.         การอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ อยู่ในแผนฯใด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1.
2.
3.
4.
11.        ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการลดอัตราเพิ่มของโรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1.
2.
3.
4.
12.         การลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔ อยู่ในเป้าหมายด้านใด
1.
2.
3.
4.
13.       สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด ในปีไหน ตามแผนฯ10
1.
2.
3.
4.
14.  สัดส่วน NPL ต่อ GDP เป็นเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1.
2.
3.
4.
15.        การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1.
2.
3.
4.
16.      การลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละเท่าใดของการใช้พลังงานทั้งหมด ตามแผนฯ 10
1.
2.
3.
4.
17.       เกณฑ์มาตรฐานของPM10ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าใดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1.
2.
3.
4.
18.  PM10 คืออะไร
1.
2.
3.
4.
19.  คะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่เท่าใด  ภายในปี 2553
1.
2.
3.
4.
20.  การรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์เท่าใดตามแผนฯ10
1.
2.
3.
4.
21.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
22.       การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก และการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 12  มีขึ้นที่จังหวัดใด
1.
2.
3.
4.
23.  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการภายในกี่ปี
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใด คือ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
25.  sp2 คือ
1.
2.
3.
4.
26.  ข้อใดถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
27.    นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นนโยบายด้านใด
1.
2.
3.
4.
28.    แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เริ่มใช้เมื่อไหร่
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใดไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.
2.
3.
4.
30.  ข้อใด คือ เป้าหมายการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.
2.
3.
4.
31.   Summer Reading  คือ
1.
2.
3.
4.
32.  ข้อใด คือ สัดส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ตามแผนงานของโครงการSP2
1.
2.
3.
4.
33.  ประเทศใดในอาเชียนที่ไม่อยู่ในโครงการ Buffer School ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
34.  ประเทศใดในอาเชียนที่ไม่อยู่ในโครงการ Sister School ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
35.    ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอย้ายกรณีใด
1.
2.
3.
4.
36.  ใครเป็นผู้ประกาศใช้ หลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ
1.
2.
3.
4.
37.  วาระแห่งชาติ เรื่อง รักการอ่าน ครม.มีมติให้กำหนดเป็นวันใดของทุกปี
1.
2.
3.
4.
38.  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ ปีใดเป็น ทศวรรษแห่งการอ่าน
1.
2.
3.
4.
39.  ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย 4 ใหม่ ของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใดไม่ใช่ นโยบายโรงเรียนดี ๓ ระดับ
1.
2.
3.
4.
41.  ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ. 2553
1.
2.
3.
4.
42.   โครงการโรงเรียน  Education Hub  รองรับการจัดการศึกษาในกี่ประเทศ
1.
2.
3.
4.
43.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 กำหนดขึ้นวันที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
44.  การแก้ไข กฎหมาย เพื่อจัดตั้ง สพท.มัธยมศึกษา  กฎหมายฉบับใดไม่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
45.       ใครเป็นผู้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพท. ปี 2553
1.
2.
3.
4.
46.       ข้อใดคือ อัตราส่วนการรับนักเรียน ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
1.
2.
3.
4.
47.  ข้อใดไม่ใช่โครงการ Education Hub
1.
2.
3.
4.
48.  ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้นมัธยมศึกษารับนักเรียนได้เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
49.  ข้อใด ไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
50.  วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
51.  ข้อใดไม่ใช่ นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่นำสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
1.
2.
3.
4.
52.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ด้านใด
1.
2.
3.
4.
53.  การดำเนินการด้าน ห้องสมุด 3 D สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราใด
1.
2.
3.
4.
54.  วันสตรีไทย ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
55.   รถยนต์โตโยต้า ที่มีปัญหาระบบห้ามล้อ แล้วถูกเรียกคืน เป็นรถรุ่นใด
1.
2.
3.
4.
56.  ข้อใดไม่ใช่ แผนงานส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย   ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.
2.
3.
4.
57.  ข้อใด คือ องค์ประกอบของ ภาษีส่งเสริมการอ่าน
1.
2.
3.
4.
58.  ตาม ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนสามารถออกหลักฐานกับรับบริจาคได้ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
59.       งานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จัดที่ กทม. ในวันที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
60.  ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ คือ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.