We have sent an email with your new password.


แบบทดสอบเรื่องคำควบกล้ำภาษาไทย ชั้นป.6

10  I  By Uthaichan
  • Share This on Twitter
  • +
แบบทดสอบเรื่องคำควบกล้ำภาษาไทย ชั้นป.6
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องกากบาท (x ) ลงในกระดาษคำตอบ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อักษรควบกล้ำมีกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
2.  พยัญชนะใดไม่ใช่ตัวควบกล้ำ
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำ
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเป็นคำควบแท้
1.
2.
3.
4.
5.  คำควบกล้ำ มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดมีควบควบกล้ำ
1.
2.
3.
4.
7.  ทราบซึ้ง เป็นคำควบกล้ำประเภทใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก
1.
2.
3.
4.
10.  "เธอเศร้าโศกเสียใจ นั่งพร่ำรำพัน น้ำตาไหลร่วงพรู" ข้อความนี้มีคำควบกล้ำกี่ตัว 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz