แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน หิน แร่)

15  I  By Pleiamsri
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน  หิน  แร่)
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดดินในที่แห่งหนึ่งในระดับความลึกต่างๆมาศึกษาลักษณะของดินและสิ่งที่เจือปนอยู่ในดินประกอบการตอบคำถามข้อ 1 – 3
ระดับความลึกของดินที่นำมาศึกษา ลักษณะของดินและสิ่งเจือปน
A B C D เม็ดดินร่วนซุย สีค่อนข้างดำ เม็ดดินเนื้อละเอียด แน่น พบรากไม้เล็กน้อย เม็ดดินขนาดใหญ่ สีเข้มเกือบดำ  มีมดและแมลงเล็กๆอยู่ในดิน เม็ดดินละเอียด สีน้ำตาลอ่อน ไม่พบรากไม้หรือสัตว์เล็กๆ
1.
2.
3.
4.
2.  ดินที่ระดับใด น้ำและอากาศสามารถผ่านได้ดี
1.
2.
3.
4.
3.  ถ้าต้องการเลือกดินไปใช้ปลูกต้นไม้ ควรเลือกดินที่ระดับความลึกในข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.  พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่า pH ประมาณเท่าใด
1.
2.
3.
4.
6.  วัตถุต้นกำเนิดดินคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดเป็นการปรับปรุงดินที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  จงพิจารณาว่าข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9.  หินชนิดใดนิยมใช้ในการก่อสร้าง
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อความเกี่ยวกับศิลาแลงในข้อใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินชนิดต่างๆได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
12.  จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
13.  แร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
14.  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
15.  ถ่านหินชนิดใดให้พลังงานความร้อนมากที่สุดเมื่อมวลเท่ากัน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.