แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

30  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
2.  “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์” ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  “ครูคือบุคคลที่มีความรู้หรือนักวิชาการ ครูจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพครู” ข้อความนี้  สัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
1.
2.
3.
4.
7.  การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครู ควรเป็นไปในลักษณะใด
1.
2.
3.
4.
8.  วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้โดยด่วน
1.
2.
3.
4.
10.  ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัด ต้องเรียนกี่ปี
1.
2.
3.
4.
11.  สถาบันแห่งวิชาชีพครู หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและวิธีการจัดการสอนวิธีใหม่ๆจัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  การที่ครูพานักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญในด้านใด
1.
2.
3.
4.
14.  ครูมีความสำคัญนานาประการ เช่น ครูเป็นวิศวกรของสังคม หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  “ครูต้องเป็นผู้สร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคม” ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้
1.
2.
3.
4.
16.  “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดว่า
1.
2.
3.
4.
17.  สิ่งใดกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู
1.
2.
3.
4.
18.  บทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง
1.
2.
3.
4.
19.  บทบาทหน้าที่ครูที่ส่งผลต่อนักเรียนทางอ้อม
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูต่อนักเรียน
1.
2.
3.
4.
21.  บทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.
22.  คุณลักษณะของครูที่ไม่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่
1.
2.
3.
4.
23.  คุณสมบัติที่ดีของครูที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ข้อใด
1.
2.
3.
4.
24.  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนฝักใฝ่ในคุณธรรม  จริยธรรม โดยไม่หลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณค่าของการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่สามารถทำได้โดย
1.
2.
3.
4.
25.  บทบาทหน้าที่ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
26.  “การที่ครูหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเต็มใจในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น อุทิศตนเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะในชนบทเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
27.  “ การรักษาความยุติธรรมและกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมด้วยปัญญา และสติ ตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิแห่งกฎหมาย” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
28.  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของครูในมาตรฐานตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
29.  ครูผู้ช่วย กำหนดไว้ในกลุ่มใด
1.
2.
3.
4.
30.  “ครูผู้ช่วย” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.