ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ

25 Questions  I  By Jenwut
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer เกณฑ์การผ่าน 60%

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดทำขึ้นตามแนวคิดการบริหารเรื่องใด
A.
B.
C.
D.
3.  DSS (Decision Support System) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับใด
A.
B.
C.
D.
4.  หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร
A.
B.
C.
D.
5.  หากท่านพัฒนาโรงเรียนของท่านจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับสพท. ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
A.
B.
C.
D.
6.  หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )
A.
B.
C.
D.
7.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด 
A.
B.
C.
D.
8.  หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน
A.
B.
C.
D.
9.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำมาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6.ในปีใด
A.
B.
C.
D.
10.  ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
11.  ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก
A.
B.
C.
D.
12.  โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน  วีธีการใดที่ดีที่สุด
A.
B.
C.
D.
13.  การนำความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในสถานศึกษา และนำไปใช้ วิธีการใดถือว่าดีที่สุด
A.
B.
C.
D.
14.  ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด
A.
B.
C.
D.
15.  ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด
A.
B.
C.
D.
16.  โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล  สารสนเทศ  ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน  การนิเทศติดตาม  ประเมินผลการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
17.  ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุมมองของผู้บริหารที่มองครูควรเป็นลักษณะใด
A.
B.
C.
D.
18.   ข้อใดเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
A.
B.
C.
D.
19.  “ การเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์กับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ” ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตามคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
20.   หากเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นครูผู้ช่วยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย เมือดำเนินการวินัยจนครบตามกระบวนการแล้ว โทษทางวินัยสูงสุดที่จะได้รับคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
21.   EGP คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       อยากทราบว่าย่อมาจากคำว่าอะไร
A.
B.
C.
D.
22.  โรงเรียนนกน้อยโบยบิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้
A.
B.
C.
D.
23.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม)
A.
B.
C.
D.
24.  หลักธรรมอันเป็นของคนดี  (ผู้ประพฤติชอบ)  คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
25.  ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชกาครูจำนวนกี่วัน
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
We have sent an email with your new password.