สวัสดีครับทุกท่าน ขอเชิญทำแบบท

50  I  By Rongjo
สวัสดีครับทุกท่าน  ขอเชิญทำแบบท
สวัสดีครับทุกท่าน  ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้ ้านการบริหารงานในหน้าที   คลิก Start  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ  เกณฑ์การผ่าน 60% ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเป็นองค์กรชุมชนที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่คน
1.
2.
3.
4.
2.  การบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน  หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข  ให้แก้ไขอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  เงินโครงการอาหารกลางวันสามารถยืมมาสำรองจ่ายได้เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
4.  การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปกติให้ดำเนินการภายในระยะเวลาใด
1.
2.
3.
4.
6.  คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อใดไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ชำนาญการด้านนั้นๆ
1.
2.
3.
4.
7.  การจ่ายเงินล่วงหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนราชการ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหน่
1.
2.
3.
4.
8.  การจ่ายเงินล่วงในการจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชน จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
9.  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 15 ล้านบาทและได้เชิญนายสมชาย ตำแหน่ง รองผอ.สพท.มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง  อยากทราบว่า ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งประธานตรวจการจ้างครั้งนี้
1.
2.
3.
4.
10.       ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
11.  ครูสมหญิงลาคลอดบุตร 90 วัน และลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรอีก 30 วัน รวมลา 120 วัน อยากทราบว่า ครูสมหญิงได้รับเงินเดือนกี่เดือน และเงินวิทยฐานะกี่เดือน
1.
2.
3.
4.
12.  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดโรงเรียนกรณีพิเศษได้กี่วัน
1.
2.
3.
4.
13.  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบราคาสร้างห้องน้ำนักเรียนราคา 300,000 บาท ผอ.และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 1 พ.ค. 2552 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2552 แต่ผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างเร่งด่วน และห้องเสร็จก่อนสัญญา และส่งมอบงานวันที่ 1 มิ.ย.2552 คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจงานวันที่ 4 มิ.ย.2552 ปรากฎว่า ผนังห้องน้ำชำรุด และพื้นบางส่วนทรุดตัวลง  จึงรายงานผอ.ทราบ  ผอ.จึงมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงวันที่ 5 มิ.ย.2552 ให้มาซ่อมแซมภายในวันที่ 10 มิ.ย.2552 แต่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมและไม่ติดต่อกลับมาเลย  อยากทราบว่าทางโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการปรับผู้รับจ้างวันที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดคือความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
1.
2.
3.
4.
15.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยให้ใช้หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2552   ท่านเป็นผอ.ร.ร.จะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
16.       การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานฯ เป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายอย่างน้อยกี่คน 
1.
2.
3.
4.
17.  ค่าจ้างคุมสอบ จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
1.
2.
3.
4.
18.  นายสมบัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบขึ้นบัญชีประกาศวันที่ 1 มี.ค..2552  มีหนังสือจาก สพท.ลงวันที่ 10 มี.ค.2552 ให้ไปรายงานตัววันที่ 15 มี.ค.2552 สพท.มีคำสั่งแต่งตั้ง 16 มี.ค.2552 นายสมับัติไปรายงานตัวที่โรงเรียน 20 มี.ค.2552  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะอธิบายให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน คำนวณเงินเดือนของนายสัมบัติ เริ่มนับวันที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
19.  ใครอนุญาตการลาออกของครูสมศักดิ์วิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งยื่นขอเออรี่ปีงบประมาณ 2553
1.
2.
3.
4.
20.  หน่วยงานใดที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
1.
2.
3.
4.
21.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดไม่ใช่งบบุคลากร
1.
2.
3.
4.
23.  ใครเป็นผู้ลงนามกำกับในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
24.  นายสมบูรณ์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขอลาป่วย 60 วัน จากนั้นขอลาเพื่อรักษาตัวอีก 45 วัน อบากทราบว่า ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตลากิจดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
25.  ข้อใดไม่ใช่โทษทางพัสดุ
1.
2.
3.
4.
26.  อาคารเรียนที่ก่อสร้างเพิ่งเสร็จ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฎว่า อาคารชำรุดและพังลงมาทำให้นักเรียนบาดเจ็บหลายคน  กรณีนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
1.
2.
3.
4.
27.       ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากโครงการอาหารกลางวันให้ สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
28.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 2551
1.
2.
3.
4.
29.        เงินรายได้แผ่นดินจำนวนไม่เกิน 10,000 บาท สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
30.  เงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป สถานศึกษาสามารถเก็บไว้ได้กี่ปีงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
31.  หนังสือประทับตราใช้ในกรณีใด
1.
2.
3.
4.
32.      ปัจจุบันข้าราชการครู สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้วันละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
33.  หัวหน้าสถานศึกษาสั่งครูไปทำงานที่ สพท.ด้วยวาจา  ดังนั้นหัวหน้าสถานศึกษา ควร ออกคำสั่งเป็นหนังสือในกำหนดระยะเวลาใด
1.
2.
3.
4.
34.    ข้อใดคือขั้นตอนแรก ก่อนการเปิดซองสอบราคา
1.
2.
3.
4.
35.             ท่านกำลังประชุมและตำหนิครูชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมเมาสุรามาโรงเรียนทุกวัน  ครูชายคนนั้นโมโหและตระโกนด่า( บุพการี ) ท่านอย่างรุนแรง  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
36.  เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานประกวดราคาจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจผลงานภายในระยะเวลาใด
1.
2.
3.
4.
37.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมดวาระลง สถานศึกษาต้องสรรหาใหม่ภายในระยะเวลาใด
1.
2.
3.
4.
38.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
39.       ในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน  หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำความสะอาดเสร็จสิ้นและส่งมอบงาน ผอ.ร.ร.ดำเนินการอย่างไรต่อไป
1.
2.
3.
4.
40.       เจ้าหน้าที่การเงินสามารถจ่ายเงินสดในการสำรองการไปราชการจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
41.  เมื่อมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจำนวน 5 หมื่นบาท ท่านเป็นผอ.ร.ร. ควรสั่งการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
42.   การสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียน ต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากี่วัน
1.
2.
3.
4.
43.               เงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูประจำปี จัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
1.
2.
3.
4.
44.  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
1.
2.
3.
4.
45.  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนราคา 1,200,000 บาท และทางร้านได้ส่งมอบหนังสือเรียนครบทุกรายการแล้ว ปรากฎว่า มีเงินส่วนลดจากการซื้อครั้งแรก 300,000 บาท และคณะครูมีความประสงค์จะขอซื้อหนังสือยืมเรียนเพิ่มเติมอีก  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
46.  คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อใด ให้ถือ มติเอกฉันท์ ในที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
1.
2.
3.
4.
47.      ข้าราชการระดับใดที่สามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินชั้น Low Cost
1.
2.
3.
4.
48.      ข้อมูล 10 มิถุนายนเพื่อการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษาต้องรายงานภายในระยะเวลาใด
1.
2.
3.
4.
49.  ครูที่โรงเรียนของท่านคนหนึ่งมีหนังสือเรียกไปเป็นพยานในศาลคดีอาญา วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น และมาขออนุญาตท่านไปตามคำสั่งศาลดังกล่าว  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
50.       ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากประเภทอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.