กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

20  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ ข้อใดกล่าวผิด
1.
2.
3.
4.
2.      สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ มีกี่สาระ
1.
2.
3.
4.
3.      ข้อใดไม่ใช่ สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔
1.
2.
3.
4.
4.  สาระการเรียนรู้ใดที่ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์
1.
2.
3.
4.
5.       การปฏิบัติตนตามหลักธรรม กล่าวในมาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐานที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
6.  Learning Outcome คือ
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด คือ ทักษะทางสังคมของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
8.       การเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  เป็นผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
9.       สาระการเรียนรู้ใดที่กล่าวถึง  มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
1.
2.
3.
4.
10.       การตระหนักถึงสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ เป็นมาตรฐานในสาระใด
1.
2.
3.
4.
11.               รู้และเข้าใจเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา โดยให้รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
12.        การสามารถนำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุข เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
13.       การปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
14.  รู้และเข้าใจรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
15.  เข้าใจระบบและวิธีการของสหกรณ์  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
16.       เข้าใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจและการตลาด  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
17.      การตระหนักในหน้าที่การเสียภาษีเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
18.       เข้าใจปัจจัยที่ผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
19.  การใช้ปุ๋ยในการพัฒนาเกษตรชุมชน เป็นการบูรณาการกับรายวิชาใด
1.
2.
3.
4.
20.   ข้อใดสำคัญที่สุดในการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.