We have sent an email with your new password.


งานสารบรรณ

20  I  By Kroocaptain
ใส่ชื่อของท่านที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำที่ Start Quiz ข้อทดลองสอบจะปรากฏขึ้น เลือกคำตอบโดยการคลิ๊กที ปุ่มด้านหน้าคำตอบแล้วกด ืนยันคำตอบที่ Submit my answer และทำข้อต่อไป โชคดีครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน
1.
2.
3.
4.
2.  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด
1.
2.
3.
4.
3.  การเขียนหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน ถูกปรับปรุงจาก พ.ศ.ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดคือความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดเป็นหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณที่ระบุชั้นความเร็วโดยมีความหมายว่า ให้ส่งภายในวันที่.....
1.
2.
3.
4.
8.  วาระการประชุมมีกี่วาระ
1.
2.
3.
4.
9.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) มีคำใดนิยามเพิ่มขึ้นในหนังสือราชการ
1.
2.
3.
4.
10.  ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
11.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้
1.
2.
3.
4.
12.  ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
13.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อพ.ศ.ใด
1.
2.
3.
4.
14.  บรรดาหนังสือที่จะนำเข้าเก็บ ต้องจัดเก็บดังข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  การเก็บรักษาหนังสือ โดยปกติจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1.
2.
3.
4.
16.  หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
17.  ผู้รักษาการตามระเบียบงานสารบรรณคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
18.  ทุกข้อคือหนังสือสั่งการ ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
19.  ตราครุฑ มีกี่ขนาด
1.
2.
3.
4.
20.  การเขียนหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใช้คำขึ้นต้นตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz