งานสารบรรณ

20 Questions  I  By Kroocaptain on February 19, 2009
ใส่ชื่อของท่านที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำที่ Start Quiz ข้อทดลองสอบจะปรากฏขึ้น เลือกคำตอบโดยการคลิ๊กที ปุ่มด้านหน้าคำตอบแล้วกด ืนยันคำตอบที่ Submit my answer และทำข้อต่อไป โชคดีครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
A.
B.
C.
D.
2.  วาระการประชุมมีกี่วาระ
A.
B.
C.
D.
3.  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด
A.
B.
C.
D.
4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) มีคำใดนิยามเพิ่มขึ้นในหนังสือราชการ
A.
B.
C.
D.
5.  หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
A.
B.
C.
D.
6.  ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
7.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อพ.ศ.ใด
A.
B.
C.
D.
8.  การเก็บรักษาหนังสือ โดยปกติจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
A.
B.
C.
D.
9.  การเขียนหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
10.  ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
11.  ผู้รักษาการตามระเบียบงานสารบรรณคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
12.  ตราครุฑ มีกี่ขนาด
A.
B.
C.
D.
13.  การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน
A.
B.
C.
D.
14.  ข้อใดเป็นหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณที่ระบุชั้นความเร็วโดยมีความหมายว่า ให้ส่งภายในวันที่.....
A.
B.
C.
D.
15.  หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
A.
B.
C.
D.
16.  การเขียนหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใช้คำขึ้นต้นตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
17.  ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน ถูกปรับปรุงจาก พ.ศ.ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
18.  บรรดาหนังสือที่จะนำเข้าเก็บ ต้องจัดเก็บดังข้อใด
A.
B.
C.
D.
19.  ทุกข้อคือหนังสือสั่งการ ข้อใดไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
20.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade