งานสารบรรณ

18  I  By Kroocaptain
Please take the quiz to rate it.

ใส่ชื่อของท่านที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำที่ Start Quiz ข้อทดลองสอบจะปรากฏขึ้น เลือกคำตอบโดยการคลิ๊กที ปุ่มด้านหน้าคำตอบแล้วกด ืนยันคำตอบที่ Submit my answer และทำข้อต่อไป โชคดีครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน ถูกปรับปรุงจาก พ.ศ.ตามข้อใด
  • A. 

   2526

  • B. 

   2536

  • C. 

   2546

  • D. 

   2550


 • 2. 
  ผู้รักษาการตามระเบียบงานสารบรรณคือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี


 • 3. 
  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด
  • A. 

   ไม่มีกำหนดไว้

  • B. 

   กระดาษบันทึก

  • C. 

   กระดาษตราครุฑ

  • D. 

   กระดาษอัดโรเนียว


 • 4. 
  หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6


 • 5. 
  ทุกข้อคือหนังสือสั่งการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   คำสั่ง

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   แถลงการณ์


 • 6. 
  หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6


 • 7. 
  ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ข่าว

  • D. 

   หนังสือเวียน


 • 8. 
  ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนพิเศษ

  • C. 

   ด่วนมาก

  • D. 

   ด่วนที่สุด


 • 9. 
  บรรดาหนังสือที่จะนำเข้าเก็บ ต้องจัดเก็บดังข้อใด
  • A. 

   เรียงตามลำดับเลขที่

  • B. 

   เรียงตามลำดับก่อนหลัง

  • C. 

   เรียงตามลำดับตัวอักษร

  • D. 

   เป็นหมวดหมู่ตามวิธีการจัดเก็บเรื่อง


 • 10. 
  การเก็บรักษาหนังสือ โดยปกติจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   20


 • 11. 
  การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5


 • 12. 
  ตราครุฑ มีกี่ขนาด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4


 • 13. 
  การเขียนหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใช้คำขึ้นต้นตามข้อใด
  • A. 

   เรียน

  • B. 

   กราบเรียน

  • C. 

   ขอเรียน

  • D. 

   ขอประทานกราบเรียน


 • 14. 
  วาระการประชุมมีกี่วาระ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7


 • 15. 
  ข้อใดเป็นหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณที่ระบุชั้นความเร็วโดยมีความหมายว่า ให้ส่งภายในวันที่.....
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนภายใน

  • C. 

   ด่วนที่สุด

  • D. 

   ด่วนมาก


 • 16. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อพ.ศ.ใด
  • A. 

   2526

  • B. 

   2536

  • C. 

   2548

  • D. 

   2549


 • 17. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) มีคำใดนิยามเพิ่มขึ้นในหนังสือราชการ
  • A. 

   อิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   อี-ออฟฟิช

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข


 • 18. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.