ทดสอบความรู้เกี่ยวกฎหมายการศึกษา1

40  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

ทดสอบความรู้เกี่ยวกฎหมายการศึกษา1
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 60% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
2.  ใคร คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1.
2.
3.
4.
3.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
1.
2.
3.
4.
4.  การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง
1.
2.
3.
5.  สมศ.  คือ
1.
2.
3.
4.
6.  บุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ผู้รักษาการตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   คือ
1.
2.
3.
4.
8.  รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี
1.
2.
3.
4.
9.  การศึกษาสำหรับคนพิการ ดำเนินการ อย่างไร
1.
2.
3.
4.
10.  การศึกษาภาคบังคับ  ให้เด็กที่เข้าเรียนต้องมีอายุ….
1.
2.
3.
4.
11.  ครอบครัวที่จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อย คือ
1.
2.
3.
4.
12.  ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว  ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ
1.
2.
3.
4.
14.  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาของการศึกษาในระบบ
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
17.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งระดับตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
18.  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการใด
1.
2.
3.
4.
19.  โรงเรียนมีนักเรียน  300  คน  มีคณะกรรมการสถานศึกษากี่คน
1.
2.
3.
4.
20.  ใครคือผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
1.
2.
3.
4.
21.  องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการที่มีรูปของสภามีกี่องค์กร
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
23.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาได้ในระดับใด
1.
2.
3.
4.
24.  สมศ.  เป็นองค์การประเภทใด
1.
2.
3.
4.
25.  สมศ.  ประเมินผลการจัดศึกษาของสถานศึกษา ต้องคำนึงถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
26.  หากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน สมศ.จะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
27.  ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี
1.
2.
3.
4.
28.  สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใดเป็นประเภทสมาชิคุรุสภา
1.
2.
3.
4.
30.  ใครคือ  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
1.
2.
3.
4.
31.  ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1.
2.
3.
4.
32.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
33.  ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
1.
2.
3.
4.
34.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
35.  ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546               
1.
2.
3.
4.
36.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุรุสภา
1.
2.
3.
4.
37.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของคุรุสภา
1.
2.
3.
4.
38.  อัตราค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ
1.
2.
3.
4.
39.  อัตราค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ
1.
2.
3.
4.
40.  อัตราค่าใบแทนใบอนุญาต  คือ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.