แบบทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นกี่ช่วงชั้น
1.
2.
3.
4.
2.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ
1.
2.
3.
4.
3.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
4.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้
1.
2.
3.
4.
5.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุ่มภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
6.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะคืออะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
7.   จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 มาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนด คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งกำหนดเป็น 2  ลักษณะ คืออะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
8.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กำหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 สถานศึกษาสามารถจัดทำสาระการ เรียนรู้เพิ่มเติม เป็นหน่วยการเรียนรู้รายวิชาใหม่ ๆ รายวิชาที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
10.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 สถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มในทุกช่วงชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียนโดยมีการจัดอย่างไร
1.
2.
3.
4.
11.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝังความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ อยู่ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
12.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
1.
2.
3.
4.
13.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่จะควรใช้เวลาประมาณร้อยละ ๕๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์
1.
2.
3.
4.
14.  ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำ เป็นต้น ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องที่กำหนด จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
15.  นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา   คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
16.  การจัดการเรียนรู้ที่ต้องสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในแต่ละคาบเวลาเรียนนั้น ไม่ควรใช้เวลานานเกินความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐานการติดต่อสื่อสารในการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
17.  เพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 การจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ควรใช้สื่อประเภทใด
1.
2.
3.
4.
18.  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544
1.
2.
3.
4.
19.  การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง        1) กำหนดวิสัยทัศน์        2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษา        3) การออกแบบการเรียนการสอน        4) การกำหนดเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต        5) การกำหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
1.
2.
3.
4.
20.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง      1) การวิเคราะห์ปัญหา      2) การเก็บรวบรวมข้อมูล      3) การรายงานผลการเรียนรู้      4) การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้      5) การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา      6) การดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา      7) การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อใดคือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
1.
2.
3.
4.
22.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
23.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
24.  ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้น แตกต่างกันอย่างไร      
1.
2.
3.
4.
25.  ว 1.2 ป. 1/2  หมายความถึงอะไร
1.
2.
3.
4.
26.  สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว  
1.
2.
3.
4.
27.  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
28.  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนักเรียน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
1.
2.
3.
4.
29.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
30.  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนเช่นไร
1.
2.
3.
4.
31.  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรียนเช่นไร
1.
2.
3.
4.
32.  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรียนเช่นไร
1.
2.
3.
4.
33.  การคิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
1.
2.
3.
4.
34.  การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดไว้อย่างไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
35.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม อย่างไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
36.  การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง
1.
2.
3.
4.
37.  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
38.  บทบาทของผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
39.  ผู้สอนต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ครอบคลุมในด้านบ้าง
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
41.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
42.  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการเช่นไร
1.
2.
3.
4.
43.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนในระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
44.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
45.  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็นเช่นไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
46.  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเช่นไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
47.  ในการสร้างหน่วยการเรียนรู้นั้น ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
48.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของ Backward Design
1.
2.
3.
4.
49.  ข้อใดไม่น่าจะมีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดหลักการ Backward Design
1.
2.
3.
4.
50.  ข้อใดไม่น่าจะมีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการ Backward Design
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.