แบบทดสอบเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ชุด1

10  I  By Tapperjr
แบบทดสอบสำหรับฝึกทบทวนเ ื้อหาความรู้

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดหมายถึงฮาร์ดแวร์
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์(software)
1.
2.
3.
4.
3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด
1.
2.
3.
4.
4.  นักเรียน จัดเป็นผู้ใช้ประเภทใด
1.
2.
3.
4.
5.  เมาส์ (Mouse)  จัดอยู่ในหน่วยใดในระบบคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
6.  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ เรียกว่า....
1.
2.
3.
4.
7.  หานักเรียนต้องการพิมพ์เอกสาร ควรใช้โปรแกรมใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดคือเว็บไซต์ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา
1.
2.
3.
4.
9.  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์
1.
2.
3.
4.
10.  เว็บไซต์ข้อใดให้บริการสืบค้น
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz