แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 4)

10  I  By Noppadon
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 4)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศ สตร์ (ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ)              ;                   ;           &nbs p;      คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ              ;  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้              ;     จุดประสงค์การเรียนรู้               1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้               2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้               3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน               4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 
1.
2.
3.
4.
2.  การเลือกและการใช้เครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม  หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  การแบ่งพวกหรือการเรียงลำดับวัตถุ ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดคือทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดคือทักษะการคำนวณและการใช้จำนวน
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดคือทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดคือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดคือทักษะการพยากรณ์
1.
2.
3.
4.
9.  ถ้านักเรียนต้องการวัดความยาวของห้องเรียน  ควรเลือกใช้เครื่องมือใด  เพื่อให้ได้ค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  การจำแนกอุปกรณ์ที่ใช้วัด  ใช้อะไรเป็นเกณฑ์
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.