ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้

60  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้เนื้อหา   ด้านการบริหารงาน  การบริหาร  ด้านวิชาการ  การบริหารด้านธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน&n bsp; การประกันคุณภาพการศึกษา&n bsp; การบริหารการประชาสัมพัน ์และความสัมพันธ์ชุมชน  ด้านการบริหารจัดการเทคโ โลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมส หรับผู้บริหารสถานศึกษา&nbs p; ด้านการวิจัยและการส่งเส ิมการวิจัยกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Core competency หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  ผู้บริหารท่านใดมี Expertise
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้บริหารท่านใด เป็นผู้บริหารมืออาชีพมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรกระทำเป็นลำดับแรกในการพัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.  ผู้บริหารท่านใดบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับ Weaknesses มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  ผู้บริหารที่ดีควรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใช้พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษาใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
10.  นักเรียนระดับใดต้องจัดเวลาในการเรียนการสอนมากที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
1.
2.
3.
4.
12.  ผู้บริหารท่านใดบริหารสถานศึกษาตามหลักนิติรัฐ (Good Governace) ได้เป็นลำดับแรก
1.
2.
3.
4.
13.  ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริง
1.
2.
3.
4.
14.  เอกสารตามข้อใดที่ ผอ.โรงเรียนมีอำนาจในการจัดซื้อได้โดยตรง
1.
2.
3.
4.
15.  " การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างจากการใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง "  ข้อใดจัดเป็น Independent Variable
1.
2.
3.
4.
5.
16.  จากข้อ 15 ข้อใดจัดเป็น dependent Variable
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใด ไ่ม่ใช่ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
19.  ผู้บริหารท่านใดใช้หลักการบริหารได้ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
20.  โรงเรียนของผู้บริหารท่านใด ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษามากที่สุด
1.
2.
3.
4.
21.  ผู้บริหารท่านใ ดบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ Reternhment and Defense Strategy
1.
2.
3.
4.
22.  ผู้บริหารท่านใดเข้าใจหลักการบริหารมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
23.  ครูในโรงเรียนท่านใดเป็นผู้มีวินัยมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใดเรียงลำดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
25.  บุคคลในข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการสั่งไล่ออกจากราชการได้
1.
2.
3.
4.
5.
26.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในข้อใดเป็นชั้นที่สูงที่สุด
1.
2.
3.
4.
27.  ข้อใด ไม่ใช่หนังสือราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
28.  ผู้บริหารโรงเรียนไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัดจะมอบหมายรองผู้อำนวยการตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
29.  ผอ.ท่านใดกระทำผิดตามระเบียบการลา
1.
2.
3.
4.
30.  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิย้ายตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
31.  ข้อใด ไม่ใช่อำนาจในการลงโทษทางวินัยของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
32.  ผอ.แดงได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์ด้วยยอดเงิน  100,000.05 บาท ผอ.แดงควรจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดเป็นลำดับแรก
1.
2.
3.
4.
5.
33.  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-auction ต้องมีมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
34.  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการครู
1.
2.
3.
4.
5.
35.  วิทยฐานะสูงสูดของผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
36.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
37.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถสั่งตัดเงินเดือนครูดำที่ไม่ปฏฺบัติตามคำสั่งได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
38.  โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 300 คน ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของท่าน
1.
2.
3.
4.
5.
39.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
40.  การวางแผนงบประมาณ ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
41.  กลยุทธ์ในข้อใดสำคัญที่สุดของ สพฐ.ปี 2553
1.
2.
3.
4.
5.
42.  เงินวิทยฐานะสูงสุดที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาจะได้รับคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
43.  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
44.  สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คน สามารถนำเงินสำรองส่วนที่เกินกำหนดไปฝากธนาคารได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
45.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารการศึกษา
1.
2.
3.
4.
46.  INTERNET มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
47.  เครื่องมือที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
48.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามข้อใดไม่เข้าพวกในแง่ของการปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
49.  เทคนิคใดที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรมีมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
50.  ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้บริหารยุคปัจจุบันควรมีมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
51.  เทคนิคใดที่ผู้บริหารทั้งระดับปฏิบัติการ กลาง และระดับสูงต้องมีเกือบเท่ากันทุกระดับ
1.
2.
3.
4.
5.
52.  ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
53.  เด็กชายแดงต่อยกับเด็กชายดำหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าก่อนเข้าแถว ท่านเป็นผู้บริหารโณงเรียนอยู่ใกล้เหตุการณ์พอดีท่านจะทำตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
54.  ข้อใดไม่จัดเป็นวัสดุตามระเบียบวิธีการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
1.
2.
3.
4.
55.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุข้อใด ไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
5.
56.  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
57.  ข้อใดระบุชั้นความเร็วของหนังสือสั่งการได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
1.
2.
3.
4.
58.  โรงเรียนของผู้บริหารท่านใดสามารถขยายชั้นเรียนเปิดชั้น ม.1 ได้
1.
2.
3.
4.
59.  ครูในโรงเรียนของท่าน ท่านใดสมควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.
2.
3.
4.
60.  โรงเรียนอยูสบายย้ายเร็วพิทยาคม สถานศึกษาอยู่บนเขาห่างไกลความเจริญ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่านมาเป็น ผอ.ใหม่โณงเรียนนี้จะวางวิสัยทัศน์ในการทำงานตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.