รอบรู้ 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
2.  ใครคือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีศึกษา ปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.
3.  พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523 " กำหนดให้มี กี่หน่วยงาน 
1.
2.
3.
4.
5.
4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด สอศ.มากที่สุด  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  " จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ " คือข้อใดของ สอศ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.  จากนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับ สอศ.คือนโยบายข้อใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สอศ.
1.
2.
3.
4.
5.
8.  ยุทธศาสตร์ใดของ สอศ.สำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ภายในตราสัญ,ักษณ์ สอศ.มีอักษรบาลี
1.
2.
3.
4.
5.
10.  ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
11.  คณะกรรมการ สอศ. มีกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.
12.  สถานศึกษาในสังกัด สอศ.มีกี่แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.