แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1

5  I  By Inging
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ มี 3  ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบท่ถูกท่สุด พียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิต
1.
2.
3.
2.  สิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังข้อใด
1.
2.
3.
3.  ข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
1.
2.
3.
4.  ต้นไม้เคลื่อนท่ไม่ได้ทำไมต้นไม้จึงเป็นสิ่งมีชีวิต
1.
2.
3.
5.  วงจรของสิ่งมีชีวิต
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.