แบบทดสอบวิชาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ชุดที่ 1

20  I  By Krutabao
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ชุดที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดย ครูจำรัส เสียงเพราะ E-mail : [email protected]

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการตกแต่งบ้านมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  ผลิตภัณฑ์ใดที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับเมล็ดพืช
1.
2.
3.
4.
4.  สิ่งใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตงานผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไม่ซ้ำแบบใคร ถือเป็นงานที่เกิดจากสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดที่จัดเป็นการฝึกฝนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
8.  ผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะสำหรับการนำไม้ไผ่มาผลิตมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ผลิตภัณฑ์จากกระดาษในข้อใดเหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  ผลิตภัณฑ์ใดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์การใช้งาน
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปในท้องตลาดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าด้านการใช้สอยหรือความสวยงามมากหรือน้อย
1.
2.
3.
4.
13.  ฝาชี  เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยพื้นฐานจากรูปทรงใด
1.
2.
3.
4.
14.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเกิดจากการออกแบบด้วยรูปทรงอิสระ
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อการมอง
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของเส้น
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดเป็นสีวรรณะเดียวกัน
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพื้นฐานรูปทรงอิสระทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.