แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

5  I  By Narong
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ข้อใดต่อไปนี้    ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
2.  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ     ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
1.
2.
3.
4.
4.  เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ   ยกเว้นข้อใด                              
1.
2.
3.
4.
5.  เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทุกข้อ  ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.