แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

5 Questions  I  By Narong on July 29, 2010
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ข้อใดต่อไปนี้    ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
A.
B.
C.
D.
2.  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ     ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
A.
B.
C.
D.
4.  เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ   ยกเว้นข้อใด                              
A.
B.
C.
D.
5.  เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทุกข้อ  ยกเว้นข้อใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz