แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์

9  I  By Yao22
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
2.  การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1.
2.
3.
4.
3.  ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.  งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
1.
2.
3.
4.
6.  ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
1.
2.
3.
4.
8.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
1.
2.
3.
4.
9.  อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.