แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์

9 Questions  I  By Yao22 on July 16, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
2.  การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
A.
B.
C.
D.
3.  ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
5.  งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
A.
B.
C.
D.
6.  ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
A.
B.
C.
D.
7.  ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
A.
B.
C.
D.
8.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
A.
B.
C.
D.
9.  อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade