ข้อสอบทฤษฎี วิชาเทคโนโลยีสารส��

20 Questions  I  By Anongnat on February 25, 2013

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป  เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง  และคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดคืออุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
A.
B.
C.
D.
3.  ถ้าต้องการใช้งานภาพที่มีอยู่ในโปรแกรมควรเลือกเมนูใด
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใดคือความหมายของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User)
A.
B.
C.
D.
7.  ถ้าต้องการให้วัตถุในงานนำเสนอเล่นตามลำดับควรเลือกใช้คำสั่งใด
A.
B.
C.
D.
8.  โปรแกรม Microsoft PowerPoint เหมาะกับงานประเภทใด
A.
B.
C.
D.
9.  ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
10.  ถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้กับ Shape ควรไปที่เครื่องมือใด
A.
B.
C.
D.
11.  ถ้าต้องการให้งานนำเสนอเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งตั้งเวลาควรไปที่ใด
A.
B.
C.
D.
12.  ข้อใดคือสารสนเทศ
A.
B.
C.
D.
13.  เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
14.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด้านการศึกษา
A.
B.
C.
D.
15.  แถบเครื่องมือที่เลือกนี้คือแถบเครื่องมือใด
A.
B.
C.
D.
16.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล
A.
B.
C.
D.
17.  ข้อใดคือองค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
A.
B.
C.
D.
18.  ข้อใดคือความหมายขององค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
A.
B.
C.
D.
19.  ข้อใดคือ ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ 
A.
B.
C.
D.
20.  ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade