We have sent an email with your new password.


ข้อสอบทฤษฎี วิชาเทคโนโลยีสารส��

20  I  By Anongnat

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคืออุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป  เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง  และคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ถ้าต้องการให้วัตถุในงานนำเสนอเล่นตามลำดับควรเลือกใช้คำสั่งใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด้านการศึกษา
1.
2.
3.
4.
7.  โปรแกรม Microsoft PowerPoint เหมาะกับงานประเภทใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดคือสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
10.  แถบเครื่องมือที่เลือกนี้คือแถบเครื่องมือใด
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดคือองค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
13.  เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  ถ้าต้องการใช้งานภาพที่มีอยู่ในโปรแกรมควรเลือกเมนูใด
1.
2.
3.
4.
15.  ถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้กับ Shape ควรไปที่เครื่องมือใด
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดคือความหมายของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User)
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดคือ ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ 
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดคือความหมายขององค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
1.
2.
3.
4.
20.  ถ้าต้องการให้งานนำเสนอเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งตั้งเวลาควรไปที่ใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz