รอบรู้ 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน V2

17 Questions  I  By Tuewsob on April 5, 2012
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 192 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี น V2 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ทฤษฎีใดเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  การบริหารงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดควรให้ความสำคัญน้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
B.
C.
D.
5.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนข้อใดครบถ้วนที่สุด
A.
B.
C.
D.
6.  กระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
B.
C.
D.
7.  กลุ่มนักเรียนใดไม่อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
B.
C.
D.
8.  การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
9.  ถ้าท่านอยู่ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนติดยาเสพติดและท้องในระหว่างวัยเรียนท่านจะเลือกแก้ปัญหาด้วยโครงการใด
A.
B.
C.
D.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมหลักในสถานศึกษาที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
B.
C.
D.
11.  คณะกรรมการในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
12.  ข้อใดจับคู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
13.  "ติดตาม ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมครู จัด YC บันทึกหลักฐาน" เป็นหน้าที่ของใครใน "ทีมทำ"
A.
B.
C.
D.
14.  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกช่วยเหลือนักเรียนคนใดก่อน
A.
B.
C.
D.
15.  การสร้างวินัยเชิงบวก หรือ (Positive Discipline) ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรเริ่มจากสิ่งใด
A.
B.
C.
D.
16.  YCในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
17.  บุคคลในกลุ่มใดไม่จำเป็นต้องมีในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ได้
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz