ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(F)

50  I  By Kroocaptain
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(F)
กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  การจัดระบบ  โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักการกระจายอำนาจสู่
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการการจัดการศึกษาตาม มาตรา 15 แห่ง พรบ.นี้
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามพ.ร.บ.ครูฯ 2547
1.
2.
3.
4.
5.  มีหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดคือคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
7.  ตาม พรบ. การศึกษา  2542   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    กำหนดให้เรียนกี่ปี
1.
2.
3.
4.
8.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนมากที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  ตาม พรบ. การศึกษา  2542  การศึกษาภาคบังคับ  กำหนดให้เรียนกี่ปี
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคืองบประมาณแผ่นดินที่มีความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
1.
2.
3.
4.
11.  อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มา โดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
12.  ตาม พรบ.การศึกษา 2542 การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
1.
2.
3.
4.
13.  มาตราใดที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
14.  มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดคือวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
16.  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด ตามพ.ร.บ.ครู 2547
1.
2.
3.
4.
17.  ครั้งหลังสุด  กำหนดให้กระทรวงที่มีหน้าที่จัดการศึกษา ชื่ออะไร
18.  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่งหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
22.  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
23.  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ปรากฎอยู่ในหมวดใดของ พรบ.นี้
1.
2.
3.
4.
24.  ตามแนวทางจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใครที่มีความสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
25.  ใครมีหน้ากำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
26.  เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน เป็นการจัดการศึกษา
1.
2.
3.
4.
27.  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
28.  เด็กที่มีอายุยังไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 37 สามารถออกได้กรณีเดียวคือ
1.
2.
3.
4.
29.  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องนั้น
1.
2.
3.
4.
30.  สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพต้องมุ่ง พัฒนาคนให้เป็นอย่างไร
1.
2.
3.
4.
31.  การศึกษาระบบอุดมศึกษา  แบ่งเป็นกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
32.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
33.  ตามมาตรา 16 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อใด
1.
2.
3.
4.
34.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542ตามมาตรา 8  มีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
35.  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญในเรื่องใด
1.
2.
3.
4.
36.  ใครมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
37.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
38.  ใครมีหน้าที่ พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
39.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
41.  ข้อมูลของทางราชการตามข้อใดไม่สามารถเปิดเผยได้
1.
2.
3.
4.
42.  คณะกรรมการสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
1.
2.
3.
4.
43.  ข้อใดคือกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาระยะยาว
1.
2.
3.
4.
44.   มาตรา 8 ตาม พรบ.การศึกษา กำหนดให้  การจัดศึกษาต้องยึด   หลักดังนี้ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
45.  ตาม พรบ. การศึกษา 2542 การศึกษา ระดับใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
46.  ตามมาตรา 17 พรบ.นี้  ให้เด็กที่มีอายุกี่ปีต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
1.
2.
3.
4.
47.  ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา  กี่ องค์กร
1.
2.
3.
4.
48.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.
2.
3.
4.
49.  คณะกรรมการตามข้อใดต้องมีอย่างน้อยคนละ 3 คน
1.
2.
3.
4.
50.  ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการระดับใดขึ้นไปสามารถเปิดเผยข้อมูลของหน่วยราชการนั้น ๆ ได้
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.