ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6 Questions  I  By Warayut on July 22, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เพราะเหตุใด ในปัจจุบันจึงนิยมจัดห้องนอนให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ
A.
B.
C.
D.
2.  อาหารประเภทใดที่สามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ให้กับร่างกาย
A.
B.
C.
D.
3.  งการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านโดยขาดการดูแลรักษา จะเกิดผลเสียอย่างไรมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
4.  ถ้านำปุ๋ยคอกไปใส่ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะมีผลอย่างไร
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดไม่ใช่อาชีพรับจ้าง
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz