แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

30  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตร านที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู (จิตวิทยาการแนะแนวและให้ ําปรึกษา )

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการแนะแนว     (  sobbunju.com )
1.
2.
3.
4.
2.  การแนะแนวแบ่งเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเป็นการแนะแนวเทียม
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดคือหน้าที่พื้นฐานของการแนะแนว
1.
2.
3.
4.
6.  ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น  “บิดาแห่งการแนะแนว”
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการให้คำปรึกษา
1.
2.
3.
4.
8.  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ต้องพิจารณาถึงสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
9.  ผู้ที่ทำหน้าที่แนะแนวต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
10.  หน้าที่ของการแนะแนวเกิดขึ้นจากหลักปรัชญาใด
1.
2.
3.
4.
11.  ประเทศซึ่งเป็นแม่บทแห่งการแนะแนว คือ ประเทศใด
1.
2.
3.
4.
12.  การแนะแนวในระยะเริ่มแรกเป็นการแนะแนวทางด้านใด
1.
2.
3.
4.
13.  จุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ ของการแนะแนว คือ
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาการแนะแนว
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดไม่ใช่บริการแนะแนว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16.  หัวใจของการแนะแนว คือ   (*******ควรจำ*******)
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
18.  เด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะเด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย ในวัยนี้จึงมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นลักษณะทางร่างกายของ
1.
2.
3.
4.
19.  มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่และสนใจในร่างกายของตนเอง จะหมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัว  เป็นลักษณะทางร่างกายของ
1.
2.
3.
4.
20.  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
21.  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
22.         ครูประจำชั้นที่ต้องการช่วยเหลือเด็ก  หรือให้การแนะแนวเด็กในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ควรจะสังเกตเด็กในลักษณะใดเป็นเบื้องต้น
1.
2.
3.
4.
5.
23.  สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสัมภาษณ์ในการแนะแนวดำเนินไปได้ด้วยดีคืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.
24.  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์รักษาบรรยากาศของการสัมภาษณ์ให้ดีอยู่เสมอ
1.
2.
3.
4.
5.
25.  ถ้าท่านต้องการทราบสภาวะที่แท้จริงของการปะทะสังสรรค์กันในกลุ่มของเด็ก  ท่านควรใช้เทคนิคอะไรศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
26.  ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว  เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดคืออะไร 
1.
2.
3.
4.
5.
27.  เทคนิคใดที่ไม่ควรใช้มากที่สุด  ถ้าเราต้องการทราบเหตุการณ์ย้อนหลังเกี่ยวกับตัวเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
28.  เทคนิคใดที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้กระทำ  ครูธรรมดาไม่สามารถที่จะกระทำได้
1.
2.
3.
4.
5.
29.  สถานที่ควรเก็บระเบียนสะสมมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
30.           ถ้าโรงเรียนขาดผู้รับผิดชอบในการบันทึกระเบียนสะสม  ท่านคิดว่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวเด็กใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.