แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2

10  I  By Krutabao
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ E-mail [email protected]

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด
  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  • C. 

   ปฏิกิริยาเคมี

  • D. 

   การเสียดสี


 • 2. 
  วิธีการในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด
  • A. 

   แสงสว่าง

  • B. 

   ความร้อน

  • C. 

   อำนาจแม่เหล็ก

  • D. 

   ปฏิกิริยาเคมี


 • 3. 
  ข้อใดเป็นวิธีการทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่าย
  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   เสียดสี

  • C. 

   แรงกดดัน

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก


 • 4. 
  ตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร
  • A. 

   กระแสไฟฟ้า

  • B. 

   กำลังไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   แรงดันไฟฟ้า


 • 5. 
  ผลที่เกิดตามมาจากปรากฏการณ์แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น
  • A. 

   กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

  • B. 

   อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้น

  • C. 

   อะตอมขาดอิเล็กตรอนมากขึ้น

  • D. 

   โมเลกุลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


 • 6. 
  ปรากฏการณ์ "ลมพัดกังหันหมุน" นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
  • A. 

   ใช้แรงลมไปทำปฏิกิริยาเคมี

  • B. 

   นำไปใช้ในการเสียดสีกับตัวนำ

  • C. 

   นำไปใช้ให้เกิดแรงกดดันทางไฟฟ้า

  • D. 

   นำไปใช้หมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก


 • 7. 
  กริ่งไฟฟ้าตามบ้าน อาศัยหลักการข้อใด
  • A. 

   แรงกดดัน

  • B. 

   เสียง

  • C. 

   ความร้อน

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก


 • 8. 
  เตารีด อาศัยหลักการไฟฟ้า ทำให้เกิดสิ่งใด
  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   แรงกดดัน

  • C. 

   ความดังเสียง

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก


 • 9. 
  แบตเตอรีที่ใช้ในรถกะบะ สามารถจ่ายไฟออกมาได้โดยอาศัยหลักการในข้อใด
  • A. 

   ความร้อน

  • B. 

   แรงกดดัน

  • C. 

   ปฏิกิริยาเคมี

  • D. 

   อำนาจแม่เหล็ก


 • 10. 
  ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้อง
  • A. 

   ถ่านไฟฉายกับไฟบ้าน

  • B. 

   แบตเตอรี่รถยนต์กับไฟบ้าน

  • C. 

   แบตเตอรี่รถยนต์กับถ่านไฟฉาย

  • D. 

   ถ่านไฟฉายกับเครื่องคิดเลข


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.