แบบทดสอบคณิตศาสตร์

5 Questions  I  By Yenjitkudeerak on July 16, 2010
 -  ข้อสอบมีทั้งหมด  5  ข้อ แต่ละข้อมี  5 ตัวเลือก   -  ให้นักเรียนเลือกข อที่ถูกต้องเพียงข้อเดีย ว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   1.  มีเสื้อ 2 ตัว  กระโปรง 3 ตัว  จะแต่งชุดเสื้อและกระโปรงที่แต่งต่างกัน ได้ทั้งหมดกี่ชุดต่อไปนี้
A.
B.
C.
D.
E.
2.  2.  มีรูปนักคณิตศาสตร์ 5  รูป  ในจำนวนนี้มีรูปคันเตอร์รวมอยู่ด้วย  จำนวนวิธีแขวนรูปทั้ง 5 รูปเรียงเป็นแถว  โดยรูปคันเตอร์อยู่ตรงกลาง   เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
A.
B.
C.
D.
E.
3.  3.  จากเลขโดด  0, 1, 2, 3, 4  จะสร้างจำนวนที่เป็นเลขสามหลัก  โดยที่แต่ละหลักห้ามซ้ำ  ได้ทั้งหมดกี่จำนวนต่อไปนี้
A.
B.
C.
D.
E.
4.  4.  จากอักษรคำว่า  "BLACKER"  จะมีวิธีสร้างคำต่าง ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยสระ  ได้ทั้งหมดกี่คำ  โดยไม่สนใจความหมายของคำ  
A.
B.
C.
D.
E.
5.  5.  มีจดหมาย  5  ฉบับ  จะทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ ๆ ละฉบับ  ได้ทั้งหมดกี่วิธีต่อไปนี้
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade