We have sent an email with your new password.

Close this window

แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้�

9  I  By Ninephoom
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้�
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ั้นพื้นฐาน 2551

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
4.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
8.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
9.  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz