Kuiz 1 - Am

25 Questions  I  By Soonyin
Please take the quiz to rate it.

 Kuiz 1 - Am
Kuiz ini bertujuan untuk menguji kefahaman anda berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Galbraith (1967) mendifinisikan teknologi sebagai kemahiran
A.
B.
C.
D.
2.  Rajah di bawah menunjukkan model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengalaman Dale. Media pengajaran dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonik kecuali
A.
B.
C.
D.
3.  Manakah antara berikut bukan merupakan fungsi media pengajaran dalam pengajaran?
A.
B.
C.
D.
4.  Rajah 2 menunjukkan langkah dalam analisis model ASSURE. Nyatakan langkah X yang diimaksudkan dalam Rajah 2
A.
B.
C.
D.
5.  Grafik terdiri daripada elemen-elemen berikut kecuali
A.
B.
C.
D.
6.  Reka bentuk pengajaran penting untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan kerana reka bentuk pegajaran merupakan
A.
B.
C.
D.
7.  Prinsip rekabentuk visual adalah cara menggunakan elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Manakah antara berikut merupakan prinsip rekabentuk visual?I. SimplisitiII. DominanIII. PolaIV. Harmoni
A.
B.
C.
D.
8.  Dalam pengajaran topik gunung berapi, seorang guru ingin menerangkan cara-cara bagaimana letupan gunung berapi terjadi serta kesan-kesannya. untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah
A.
B.
C.
D.
9.  Merujuk kepada Gambar 1, apakah fungsi bahagian kamera yang bertanda P di bawah?
A.
B.
C.
D.
10.  Berdasarkan Rajah 3, terangkan apakah maksud Peraturan Satu pertiga teknik persembahan grafik?I. Cara manusia menyaring sesuatu visualII. Menunjukkan gerakan dalam rekaan visualIII. Perhatian manusia tertumpu lebih di atas sudut kiriIV. Petak-petak digunakan untuk menunjukkan item utama
A.
B.
C.
D.
11.  Merujuk kepada Gambar 2 di atas, bahagian manakah perlu digunakan untuk mengawal kecerahan imej?
A.
B.
C.
D.
12.  Berikut adalah kelebihan penggunaan OHP kecuali
A.
B.
C.
D.
13.  Pernyataan-pernyataan yang berikut menunjukkan kelebihan penggunaan rakaman audio dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali
A.
B.
C.
D.
14.  Sebuah kamera video digerakkan dari tengah ke atas atau tengah ke bawah. Apakah jenis pergerakan tersebut?
A.
B.
C.
D.
15.  Cikgu Laila telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri mesra pengguna.Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Cikgu Laila untuk mengatasi masalah ini?
A.
B.
C.
D.
16.  Semasa menggunakan Aplikasi Microsoft Access di manakah semua data awal biasanya dimasukkan?
A.
B.
C.
D.
17.  Antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?
A.
B.
C.
D.
18.  Hak cipta boleh didefinisikan sebagai
A.
B.
C.
D.
19.  Manakah antara aktiviti berikut yang boleh memelihara kerahsiaan penggunaan e-mel?
A.
B.
C.
D.
20.  Undang Paten bertujuan untuk mengawal
A.
B.
C.
D.
21.  Semua berikut merupakan hukuman denda yang akan dikenakan sekiranya seseorang melanggar akta hakcipta pindaan 1997 kecuali:
A.
B.
C.
D.
22.  Sesuatu media yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:i.  menyokong pemikiran tinggiii. menyampai kandungan secara mendalamiii. memboleh penerokaan isu secara mendalamiv. memperkembang kemahiran berfikir
A.
B.
C.
D.
23.  Pilih urutan peringkat yang tepat dalam model ADDIE
A.
B.
C.
D.
24.  Berdasarkan satu pelajaran sejarah yang diajar, pelajar dikehandaki membina semula situasi di atas meja dengan alaam sekitar dilukis pada kadbod dan dilekatkan pada dinding sebagai latar. Situasi ini digambarkan dalam
A.
B.
C.
D.
25.  Teknologi pendidikan adalah penting dalam kurikulum pendidikan guru sebab ianya dapat:
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.