โครงงานคอมพิวเตอร์

10 Questions  I  By [email protected] on August 6, 2012
คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปร ัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดเพียงคำตอบเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มีกี่ขั้นตอน
A.
B.
C.
D.
2.  2.ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
A.
B.
C.
D.
3.  3.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
4.  4.ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
5.  5.ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
6.  6.ข้อใดคือจุดประสงค์ของการทำโครงงาน
A.
B.
C.
D.
7.  7.ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
8.  8.ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคารเป็นการทำโครงงานประเภทใด
A.
B.
C.
D.
9.  9.บทที่ 1 ส่วนนำประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
10.  10.ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน  
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade