โครงงานคอมพิวเตอร์

10  I  By Kapper_rapper
Please take the quiz to rate it.

โครงงานคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปร ัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดเพียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มีกี่ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
2.  2.ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
3.  3.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
4.  4.ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  5.ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  6.ข้อใดคือจุดประสงค์ของการทำโครงงาน
1.
2.
3.
4.
7.  7.ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
8.  8.ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคารเป็นการทำโครงงานประเภทใด
1.
2.
3.
4.
9.  9.บทที่ 1 ส่วนนำประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
10.  10.ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน  
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.