ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5 Questions  I  By Nichapat on November 14, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วรรณคดีเรื่องใดกล่างถีงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ?
A.
B.
C.
D.
2.  พิธีลอยกระทงตรงกับพิธีกรรมใดในเรื่องนางนพมาศ ?
A.
B.
C.
D.
3.  พ่อขุนรามคำแหง  ทรงประดิษฐ์อักษรไทย  โดยดัดแปลงมาจากอักษรใด ?
A.
B.
C.
D.
4.  ใครเป็นผู้แต่งวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง ?
A.
B.
C.
D.
5.  วรรณคดีใดเป็นหลักฐานสำคัญที่สุด แสดงถึงการกำเนิดอักษรไทยและวรรณคดี ?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade