แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4

2  I  By Piyawat
ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด พียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้คือ software
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดต่อไปนี้คือ hardware
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz