แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4

2 Questions  I  By Piyawat on July 28, 2010
ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด พียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้คือ software
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดต่อไปนี้คือ hardware
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz