แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5  I  By Krisana
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน
1.
2.
3.
4.
2.  ใครพาเจ้าชายสิทธัตถะออกมาจากพระราชวัง
1.
2.
3.
4.
3.  พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ  ทรงมีพระนามว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
4.  วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันอะไร
1.
2.
3.
4.
5.  วิชาใดจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.