แบบข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด

8 Questions  I  By Sittichai on July 16, 2010
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มาตราตัวสะกดมีกี่แม่?
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อไหนสะกดด้วยแม่กดทุกตัว?
A.
B.
C.
D.
3.  ขอใดสะกดด้วยแม่กน?
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดใช้สระอำ?
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดใช้เออ?
A.
B.
C.
D.
6.  พยัญชนะไทยมีกี่ตัว?
A.
B.
C.
D.
7.  พยัญชนะไทยที่เลิกใช้แล้วคือข้อใด ?
A.
B.
C.
D.
8.  คำว่าเดินสะกดด้วยมาตราแม่ใด ?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade