แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

10 Questions  I  By Timtimsri on April 1, 2010
ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เลือดของคนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
2.  ส่วนประกอบใดที่มีมากที่สุดในเลือด
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดคือหน้าที่ของเลือด
A.
B.
C.
D.
4.  เฮโมโกลบินเป็นสารประเภทใด
A.
B.
C.
D.
5.  หลอดเลือดในข้อใดที่มีความดันเลือดสูงสุด
A.
B.
C.
D.
6.  เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้วัดชีพจร
A.
B.
C.
D.
7.  อวัยวะที่ควบคุมการหมุนเวียนของเลือดคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
8.  ข้อใด ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
A.
B.
C.
D.
9.  หัวใจห้องบนขวารับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และหัวใจบนซ้ายรับเลือดจากปอด       หัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดไปปอดและหัวใจห้องล่างซ้าย ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย        ถ้าลิ้นหัวใจข้างซ้ายที่คั่นอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายชำรุด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร  
A.
B.
C.
D.
10.  ลิ้นหัวใจระหว่างห้องบนซ้ายและล่างซ้ายชื่อ                                                                                                                      หลอดเลือด C
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade