แบบทดสอบสังคมศึกษา

5  I  By Phaisarn
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบสังคมศึกษา
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
 • ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
 • 1.
  2.
  3.
  4.
  2. 
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1.
  2.
  3.
  4.
  3. 
 • “ แนนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง วันนี้แนนลาหยุดเพราะต้องไปทำบัตรประชาชน” อยากทราบว่าแนนมีอายุเท่าใด
 • 1.
  2.
  3.
  4.
  4. 
 • วิธีการใดที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหาร
 • 1.
  2.
  3.
  4.
  5. 
 • หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประชาชนคือข้อใด 
 • 1.
  2.
  3.
  4.
  Back to top

  Removing ad is a premium feature

  Upgrade and get a lot more done!
  Take Another Quiz
  We have sent an email with your new password.