แบบทดสอบสังคมศึกษา

5 Questions  I  By Phaisarn on July 17, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
 • ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
 • A.
  B.
  C.
  D.
  2. 
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • A.
  B.
  C.
  D.
  3. 
 • “ แนนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง วันนี้แนนลาหยุดเพราะต้องไปทำบัตรประชาชน” อยากทราบว่าแนนมีอายุเท่าใด
 • A.
  B.
  C.
  D.
  4. 
 • วิธีการใดที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหาร
 • A.
  B.
  C.
  D.
  5. 
 • หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประชาชนคือข้อใด 
 • A.
  B.
  C.
  D.
  Back to top


  to post comments.

  Removing ad is a premium feature

  Upgrade and get a lot more done!

  Upgrade and get a lot more done!
  Upgrade

   Adding Media is not included in your current plan

  Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching material  Upgrade