แบบทดสอบสังคมศึกษา

5  I  By Phaisarn
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบสังคมศึกษา
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
  • A. 

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • C. 

   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • D. 

   พระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล


 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   อำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา

  • B. 

   ประเทศไทยจะแบ่งแยกมิได้

  • C. 

   ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย

  • D. 

   พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนผ่านทาง รัฐสภา รัฐมนตรี และศาล


 • 3. 
  “ แนนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง วันนี้แนนลาหยุดเพราะต้องไปทำบัตรประชาชน” อยากทราบว่าแนนมีอายุเท่าใด
  • A. 

   13 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   15 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   20 ปีบริบูรณ์


 • 4. 
  วิธีการใดที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหาร
  • A. 

   การแบ่งแยกหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

  • B. 

   การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

  • C. 

   การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

  • D. 

   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของนักการเมือง


 • 5. 
  หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประชาชนคือข้อใด 
  • A. 

   รับใช้ราชการ

  • B. 

   เข้าร่วมชุมชนอย่างสงบ

  • C. 

   เสียภาษีอากร

  • D. 

   ปฏิบัติตามกฎหมาย


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.