แบบทดสอบภาษาไทยป.3

8  I  By Sirisakmoo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทยป.3
แบบทดสอบภาษาไทยป.3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือชื่อพืชที่เป็นมงคล นิยมปลูกไว้ในบ้าน 1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  2. ข้อใดอ่านผิด
1.
2.
3.
4.
3.  3. ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนกับคำว่า "ประจาน"
1.
2.
3.
4.
4.  4. ข้อใดอ่านออกเสียงมาตรา ตัวสะกดเดียวกัน
1.
2.
3.
4.
5.  5. คำคู่ใดอ่านออกเสียง ต่าง กัน
1.
2.
3.
4.
6.  6. คำในข้อใดที่มีสระแตกต่างจากคำอื่น
1.
2.
3.
4.
7.  7. คำในข้อใดที่ประสมสระเสียง ยาว ทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
8.  8. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "เต๋า
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.