แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4

10  I  By Srimong
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่ส ดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  คำว่าโรคอยู่ในมาตราตัวสะกดใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากก

  • C. 

   มาตรากน


 • 2. 
  บริเวณเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตรากง


 • 3. 
  คำว่าอาหารอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากน

  • B. 

   มาตรากด

  • C. 

   มาตราเกย


 • 4. 
  ฉันไปโรงเรียนคำว่าเรียนอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตรากง


 • 5. 
  แม่ชอบกินแกงเขียวหวาน เขียวอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตราเกอว

  • B. 

   มาตรากง

  • C. 

   มาตรากก


 • 6. 
  คำว่าภาคพื้นเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากกกับกน

  • B. 

   มาตรากนกับกง

  • C. 

   มาตรากดกับเกย


 • 7. 
  ยายและตาอยู่เฝ้าบ้านคำว่ายายและตาเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตราก กากับมาตราเกย

  • B. 

   มาตรากง กับมาตรากด

  • C. 

   มาตรา กม กับมาตราเกอว


 • 8. 
  คำว่ายีราฟ อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากบ

  • B. 

   มาตรากก

  • C. 

   มาตรากม


 • 9. 
  สำเร็จจัดเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตราเกย


 • 10. 
  ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านฉันดับมาหลายวันคำว่าไฟฟ้าอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา ก.กา

  • B. 

   มาตามเกอว

  • C. 

   มาตรากบ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.