แบบทดสอบภาษาไทย ป.3

5  I  By Amaraveos
แบบทดสอบภาษาไทย ป.3
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มนุษย์   มีกี่พยางค์
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเขียนผิด
1.
2.
3.
4.
3.  พยัญชนะต้นในข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดแตกต่างจากพวก
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz