แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

5  I  By Songwan
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดคือลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต
1.
2.
3.
2.  ข้อใดคือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต
1.
2.
3.
3.    เก้าอี้เป็นพวกเดียวกับข้อใด
1.
2.
3.
4.    ปลาเป็นพวกเดียวกับข้อใด
1.
2.
3.
5.  ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
1.
2.
3.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz