บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

17  I  By Jchuchit
Please take the quiz to rate it.

บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น (รายบุคคล) (01 - 05/08/54)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างซับซ้อน
1.
2.
2.  สถานีเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่่อสารหลายสายเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูล
1.
2.
3.  เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกัน
1.
2.
4.  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายและโพรโทคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ GPRS, CDMA, AMPS และ Bluetooth ซึ่งส่วนมากจะทำงานร่วมกันในการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
1.
2.
5.  ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับ ผู้ส่งในเครือข่าย และจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แพ็กเกจ ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ต
1.
2.
6.  ไวไฟ (Wi-Fi) ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11
1.
2.
7.  โมเด็ม (moderm) เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่แปลงสัญญาณอนาล๊อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านสายเคเบิลได้
1.
2.
8.  การสื่อสารใดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อความใดเป็นประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
10.  สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
1.
2.
3.
4.
11.  การรับ-ส่งข้อมูลใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด
1.
2.
3.
4.
12.  สายนำสัญญาณชนิดใดที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง
1.
2.
3.
4.
13.  สื่อกลางชนิดใดใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย
1.
2.
3.
4.
14.  เครือข่ายใดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
15.  P2P  Network มีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
16.  เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสารแม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู้่หนึ่งขาดจากกัน
1.
2.
3.
4.
17.  อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.