บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

17  I  By Jchuchit
Please take the quiz to rate it.

บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น (รายบุคคล) (01 - 05/08/54)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  P2P  Network มีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
1.
2.
3.
4.
3.  อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
1.
2.
3.
4.
4.  ไวไฟ (Wi-Fi) ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11
1.
2.
5.  เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกัน
1.
2.
6.  ข้อความใดเป็นประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
7.  เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างซับซ้อน
1.
2.
8.  สายนำสัญญาณชนิดใดที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง
1.
2.
3.
4.
9.  เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสารแม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู้่หนึ่งขาดจากกัน
1.
2.
3.
4.
10.  การสื่อสารใดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
11.  สถานีเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่่อสารหลายสายเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูล
1.
2.
12.  การรับ-ส่งข้อมูลใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด
1.
2.
3.
4.
13.  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายและโพรโทคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ GPRS, CDMA, AMPS และ Bluetooth ซึ่งส่วนมากจะทำงานร่วมกันในการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
1.
2.
14.  สื่อกลางชนิดใดใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย
1.
2.
3.
4.
15.  เครือข่ายใดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
16.  โมเด็ม (moderm) เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่แปลงสัญญาณอนาล๊อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านสายเคเบิลได้
1.
2.
17.  ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับ ผู้ส่งในเครือข่าย และจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แพ็กเกจ ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ต
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.