Pag-aaral Ng Kasaysayan

5 Questions  I  By Sirlynyrd on June 12, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at ang kaugnayan nito sa pang araw-araw na pamumuhay ng tao.
A.
B.
C.
D.
2.  Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan ang __________ at makapaghanda sa __________ .
A.
B.
C.
D.
3.  Siya ang itinuturing na Ama ng Kasaysayan.
A.
B.
C.
D.
4.  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pagkakasunod-sunod na pangyayari sa nakaraang buhay ng sangkatauhan.
A.
B.
C.
D.
5.  Magbigay ng 3 kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan, ipaliwanag at magbigay ng halimbawa.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz