ประวัติวรรณคดีสุโขทัย

5  I  By Patsavee
แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกั เรื่อง วรรณคดีสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สุโขทัยอยู่ภาคใดของประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
2.  กวีหญิงท่านแรกในวรรณคดีสุโขทัยคือท่านใด
1.
2.
3.
4.
3.  ใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
1.
2.
3.
4.
4.  อักษรไทยนั้น ประกอบด้วยภาษาดั้งเดิมอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  วรรณคดีเรื่องแรกของไทย คือ เรื่องใด
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz