แบบปร ะเมิน ความพ ึงพอใ จการใ ช้สื่ ออิเล ็กทรอ นิกส์ ในมหา ลัยรา ชภัฏอ ุดรธา นี


แบบประเมินนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่มีข้อถูกข้อผิด เป็นการสำรวจตามความคิดเห็นของท่าตน
Response is required below.
Please enter valid email address below.
Please enter valid phone number below.
Please select at least no options.
Please don't exceed more than 0 options.
 
1.  
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอกับนักศึกษา
Response is required below.
Please enter valid email address below.
Please enter valid phone number below.
Please select at least no options.
Please don't exceed more than 0 options.
 
2.  
นักศึกษามีความพึงพอใจกับการบริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวตอร์ อินเทอร์เน็ต)